ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > สมัครเรียน

รายละเอียดการรับสมัครระบบ Admissions 
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัญฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
   ระบบแอดมิชชัน
 
จำนวนที่รับสมัคร
35 คน
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน หรือขา เป็นต้น
  ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 
  หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการคัดเลือก
 
 
องค์ประกอบ รหัส ค่าร้อยละ
  1. GPAX     20
  3. O-NET 01-08   30
  4. GAT 85   20
  5. PAT(PAT2) 72   30

 

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทรศัพท์ : 0-2419-3441
 
 
 
 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงอรุณอมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2419-3450