บริจาค

ฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าศึกษาดูงาน DM Foot Clinic

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. บุคลากรจากฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 15 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน DM foot clinic ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมต้อนรับ พบปะ พูดคุย กับทีมผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คณะผู้ศึกษาดูงาน จะได้โยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ในการให้บริการผู้ป่วยในสังคมไทยต่อไป

Read More

ฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าศึกษาดูงาน DM Foot Clinic

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. บุคลากรจากฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 15 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน DM foot clinic ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมต้อนรับ พบปะ พูดคุย กับทีมผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คณะผู้ศึกษาดูงาน จะได้โยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ในการให้บริการผู้ป่วยในสังคมไทยต่อไป

Read More

คุณดวงเดือน เจริญจิตต์กุล มอบเงินบริจาคกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366)

 

คุณดวงเดือน  เจริญจิตต์กุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366) รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลศิริราช  วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาค สามารถศึกษาได้ที่  การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

Read More

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ โดยคุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ มอบเงินบริจาคกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366)

 

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ โดยคุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366) รับมอบโดย รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อ.ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานโยธาและสารสนเทศ ณ หอสมุดศิริราช วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาค สามารถศึกษาได้ที่  การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

Read More

คุณเลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ มอบเงินบริจาคกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366)

 

คุณเลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366) รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อ.ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานโยธาและสารสนเทศ ณ ตึกอำนวยการ วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาค สามารถศึกษาได้ที่  การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

Read More