บุคลากร

คณะผู้บริหาร

 • Director (ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร)
 • Assoc. Prof. Dr.Nisarat Opartkiattikul 
 • รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
 • Email : nisarat.opa@mahidol.ac.th
 • Deputy Director (รองผู้อำนวยการ) 
 • Assoc. Prof.Gulapar Srisawasdi 
 • รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
 • Email : gulapar@yahoo.com
 • Deputy Director (รองผู้อำนวยการ)
 • Assis. Prof.Navaporn Chadchavalpanichaya 
 • ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์
 • Email. drnavaporn@gmail.com
 • Deputy Director (รองผู้อำนวยการ)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Sasithon Sukthomya 
 • นางสาวศศิธร สุขถมยา
 • Email : sasithon.suk@mahidol.edu
 • Assistant Director of Policy & Planning                                        (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Mr.Thanatat Charatrungolan 
 • นายธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร
 • Email : thanatat.cha@mahidol.edu
 • Assistant Director of Student and Special Affairs                        (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Thanyaporn Rakbangboon
 • นางสาวธันยพร รักบางบูรณ์
 • Email : thanyaporn.rak@mahidol.edu
 • Assistant Director of Research (ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิจัย)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Dr.Manunchaya Samala
 • อ.ดร.มนัญชยา สามาลา
 • Email : manunchaya.saa@mahidol.edu
 • Assistant Director of Education (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษา)
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Sirintip Kaewtip
 • นางสาวศิรินทิพย์ แก้วทิพย์
 • Email : sirintip.kae@mahidol.edu
 • Assistant Director of Quality Development
 • (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานพัฒนาคุณภาพ)
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Jutima Rattanakoch
 • นางสาวจุติมา รัตนคช
 • Email : jutima.rat@mahidol.edu
 •  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานบริการวิชาการ
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Pakwan Nualnim 
 • นางสาวพาขวัญ นวลนิ่ม
 • Email : pakwan.nal@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการ
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Wichuda Siriphanyakamakul 
 • นางสาววิชชุดา สิริปัญญาเขมะกุล
 • Email : wichuda.sir@gmail.com

อาจารย์ , ผู้ช่วยอาจารย์ และนักกายอุปกรณ์

 • Lecturer (อาจารย์)
 • Dr. Kazuhiko Sasaki
 • Email : kazuhiko.sas@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Dr.Gary Guerra Briseno
 • Email : gary.gue@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Sirirat Seng-iad 
 • นางสาวศิริรัตน์ เส้งเอียด
 • Email : sirirat.sen@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Jutamat Pinitlertsakun 
 • นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
 • Email : jutamat.pin@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Jutamanee Poonsiri 
 • นางสาวจุฑามณี ปุ่นศิริ
 • Email : jutamanee.poo@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Pitchaya Rayothee
 • นายพิชญะ ระโยธี
 • Email : pitchaya.ray@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Voraluck Prakotmongkol 
 • นางสาววรลักษณ์ ปรากฎมงคล
 • Email : voraluck.pra@mahidol.edu
 
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Nattapong Polharn 
 • นายณัฐพงษ์ พลหาญ
 • Email : nattapong.pol@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Sawitree Srithamboon 
 • นางสาวสาวิตรี ศรีทำบุญ
 • Email : sawitree.sri@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Prawina Sutdet 
 • นางสาวปวีณา สุดเดช
 • Email : prawina.sut@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Kwannate Permpool 
 • นางสาวขวัญเนตร เพิ่มพูล
 • Email : kwannate.per@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Thana Charoenvitvorakul 
 • นายธนา เจริญวิทย์วรกุล
 • Email : thana.chr@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Paporn Chokpitiboon 
 • นางสาวภาพร โชคปิติบูรณ์
 • Email : paporn.cho@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
  Ms.Sirikanya Nimyaem 
  นางสาวสิริกัญญา นิ่มแย้ม
  Email : sirikanya.nim@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Tullathorn Tullatharn 
 • นายตุลธร ตุลาธาร
 • Email : tullathorn.tul@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Nathanit  Jirapongpathai
 • นางสาวณัฎฐนิช จิรพงศ์ไผท
 • Email : nathanit.jir@mahidol.edu
 
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Khemisa Engmahassakul 
 • นางสาวเขมิสา เองมหัสสกุล
 • Email : eng.khemisa@gmail.com
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Yasmin Nutchanlong 
 • นางสาวยัสมีน นุชจำลอง
 • Email : nutchamlong.ym@gmail.com
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Chonthicha Chaemkhuntod 
 • นางสาวชลธิชา แช่มขุนทด
 • Email : chonthicha.cha@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Sarawanee Phaipol 
 • นางสาวศรวณีย์ ไผ่พูล
 • Email : sarawanee.pha@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Uthumporn Padungjaroen 
 • นางสาวอุทุมพร ผดุงเจริญ
 • Email : uthumporn.pad@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Thanakorn Thammakornsuksiri 
 • นางสาวธนกร ธรรมกรสุขศิริ
 • Email : thanakorn.thm@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Phatsawee Winyouvijit  
 • นางสาวพัสวี วิญญูวิจิตร
 • Email : phatsawee.win@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Yuparat  Premprasopchock
 • นางสาวยุพารัตน์  เปรมประสพโชค
 • Email : yuparat.pre@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Chotika  Suvipalawat
 • นางสาวโชติกา  สุวิปาลวัฒน์
 • Email : chotika.suv@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Marisa  Amattayakul
 • นางสาวมาริษา  อมาตยกุล 
 • Email : marisa.ama@mahidol.ac.th
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Wareerat  Petmunee
 • นางสาววารีรัตน์  เพชรมุณี
 • Email : wareerat.pet@mahidol.ac.th
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Mr.Aphinat Chirawattanaphan
 • นายอภินัทธ์ จิรวัฒนาพันธ์
 • Email : aphinat.chi@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Mathurin Rairat
 • นางสาวมธุริน รายรัตน์
 • Email : Mathurin.rai@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Hathaichanok Arunsaengsin
 • นางสาวหทัยชนก อรุณแสงศิลป์
 • Email : hathaichanok.aru@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • Ms.Pattaraporn Kongsatan
 • นางสาวภัทราภรณ์ กองสถาน
 • Email : Pattaraporn.kon@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • Ms.Saloottra Kla-arsa
 • นางสาวศลุตตรา กล้าอาษา
 • Email : Saloottra.kla@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • Ms.Phensuda Thaweephong
 • นางสาวเพ็ญสุดา ทวีพงษ์
 • Email : Phensuda.tha@mahidol.edu
 • Physical therapist (นักกายภาพบำบัด)
 • Ms.Paweena Eakwattanapol 
 • นางสาวปวีณา เอกวัฒนพล
 • Email : paweenahong34@gmail.com

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 • Educator (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) 
 • เลขานุการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
 • Dr.Thatchanan Manopetkasam
 • ดร.ธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม
 • Email : thatcha2013@gmail.com
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Panchita Yokanit 
 • นางสาวพัณณ์ชิตา โยคะนิตย์
 • Email : punchita.yoa@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Mr.Ittipol Pongphanruam 
 • นายอิทธิพล พงษ์พรรณรวม
 • Email : ittipol.pon@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Pornchanok Pobundit 
 • นางสาวพรชนก โพธิ์บัณฑิตย์
 • Email : pornchanok.po@gmail.com
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Nuengruethai Diawsomboon 
 • นางสาวหนึ่งฤทัย เดี่ยวสมบูรณ์
 • Email : nuengruethai.dia@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Sirin Supatheerawong
 • นางสาวสิรินทร์  ศุภธีรวงศ์
 • Email : sirin.sup@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Juthamas Siriwatsopon 
 • นางสาวจุฑามาศ  สิริวัฒน์โสภณ
 • Email : juthamas.sir@mahidol.edu
 • Medical Educational Technologist (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
 • Ms.Sutinar Paripunnapok 
 • นางสาวสุทินา  ปริปุณณโภค
 • Email : sutinar.par@mahidol.edu
 • Medical Educational Technologist (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
 • Mr.Pakpoom Manochatr 
 • นายภาคภูมิ มะโนชาติ
 • Email : pakpoom.man@mahidol.edu
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms. Jinjutha Phromjid
 • นางสาวจินต์จุฑา พรหมจิตต์
 • Email : jinjutha.vip@gmail.com 
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Mr.Wasan Sirichancharoenkul 
 • นายวสันต์ ศิริจั่นเจริญกุล
 • Email : wasan.sir@mahidol.ac.th
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms.Warunee Tongdee 
 • นางสาววารุณี ทองดี
 • Email : meenamamahuhu@gmail.com
 • General Service Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms.Somboon Klayboupun 
 • นางสาวสมบูรณ์ คล้ายบัวผัน
 • Email : koykini59@gmail.com
 • Supply Analyst (นักวิชาการพัสดุ)
 • Ms.Chitinipa Promyota 
 • นางสาวชิตินิภา พรหมโยธา
 • Email : som_u_ra@hotmail.com
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms. Phonpimon Soonsee
 • นางสาวพรภิมล ศูนย์ศรี
 • Email : nammon8@hotmail.com
 • Accountant (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 • Ms.Satida Yindeeroop
 • น.ส.สาธิดา ยินดีรูป
 • Email : punch_nate@hotmail.com
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Mr.Veerachet Chompukot 
 • นายวีรเชษฐ์ ชมภูโกษฐ์
 • Email : veechet333333@gmail.com
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • นางกวิณณา เรืองปราชญ์
 • Mrs. Kawinna Ruangprach
 • Email : kawinna.mat@mahidol.edu
 • General Service officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • Ms.Pattharasuree Chakhanlaya 
 • นางสาวภัทรสุรีย์ จกัลยา
 • Email : -
 • General Service officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • Ms.Usanee Khreuaduangkum  
 • นางสาวอุษณีย์ เครือดวงคำ
 • Email : 
 • พนักงานทั่วไป
 • นางสวนีย์  ธนกรจิรทีปถ์ 
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางจรินทร์  ชั้นฉิมพลี
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางวนิดา  ทองหล่อ
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางสาวมยุรี   แซ่ลิ
 • Ms.Mayuree  Saeli
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางอำพวรรณ  ปิ่นแก้ว
 • Email : -

ช่างและผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์

 • วิศวกร
 • Mr.Napachara Laralom 
 • นายณพชร ลาระลม
 • Email : -
 • ช่างรองเท้า
 • นายเอกชัย  จันทวงษ์
 • Email : -
 • ช่างรองเท้า
 • นายสมชนก  คำวิชิต
 • Email : -
 • ช่างขาเทียม
 • นายมานะ  พาชีเชาว
 • Email : -
 • ช่างขาเทียม
 • นายสหสัณห์  สุรินทร์
 • Email : -
 • ช่างขาเทียม
 • นายสุริยงค์  จันทร์วงษ์
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นางนงนภัส  พันธะไชย
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายวัชรพงศ์  เกียรติพงสา
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายนพรัตน์  จันทรมิตร
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายภาณุพงษ์  วิไลวงษ์
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายธนิก  ธนกรจิรทีปต์
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายพงพันธ์  ตันเล
 • Email : 
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายศราวุฒิ  สุ่มศิริ
 • Email : -
 • ช่างเทคนิค
  Mr.Phonphoj Nume
  นายพรพจน์ หนูมี
 • Email : -
 • ช่างเทคนิค
  นายเจษฎา   ประทีปทอง
 • Email : -
 • ช่างเทคนิค
 • Mr.Attapon  Noipan
 • นายอรรถพล   น้อยปั่น
 • Email :  fluksmallf7@gmail.com
 • ผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์
 • นายนรสร  ศุภฤกษ์
 • Email : -