บริการประชาชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์

การบริการ

กรณีผลิตใหม่ (New Device Services)

 • ผู้ป่วยโทรนัดหมายล่วงหน้า
 • ผู้ป่วยยื่นใบสั่งอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกเพื่อพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (ตรวจประเมิน/ หล่อแบบ/ วาดแบบ)
 • ผู้ป่วยรอรับใบนัดเพื่อลองอุปกรณ์ในครั้งต่อไป

กรณีนัดลองอุปกรณ์ (Scheduling for Fitting)

 • ผู้ป่วยยื่นใบนัดลองอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (ลองอุปกรณ์)
 • ผู้ป่วยรอรับใบนัดเพื่อรับอุปกรณ์ในครั้งต่อไป

กรณีนัดรับอุปกรณ์ (Scheduling for Device Pickup)

 • ผู้ป่วยต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นจากโรงพยาบาลศิริราช
 • ผู้ป่วยยื่นใบนัดรับอุปกรณ์ และใบเสร็จการดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (รับอุปกรณ์)
 • ผู้ป่วยเซ็นชื่อรับอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์
 • ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ที่ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1

กรณีซ่อมอุปกรณ์ (Scheduling for Device Modification)

 • ผู้ป่วยต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นจากโรงพยาบาลศิริราช
 • ผู้ป่วยยื่นใบซ่อมอุปกรณ์และใบเสร็จการดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (ซ่อมอุปกรณ์)
 • ผู้ป่วยเซ็นชื่อรับอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์

 • ผู้ป่วยติดต่อเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตึกศรีสังวาลย์ เบอร์โทรติดต่อ 02-419-7504 หากมีการสั่งทำอุปกรณ์ใหม่ หรือมีการปรับแก้ไขอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์มาลงทะเบียนเข้ารับบริการกายอุปกรณ์ที่คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • เอกสารผู้ป่วยประกอบด้วย แบบบันทึกการใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (ใบสั่งทำกายอุปกรณ์หรือใบ 3 สี)
 • ผู้ป่วยสามารถเดินทางมายังคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ได้โดยรถตู้ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าตึกศรีสังวาลย์(ตามตารางเวลาแนบ) หรือสามารถเดินทางมายังคลินิกได้ด้วยตนเอง หรือสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่ 02-419-3448

ตารางรถตู้

Table Van

เจ้าหน้าที่

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Khemisa Engmahassakul

นางสาวเขมิสา เองมหัสสกุล

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Wichuda Sripanyakhemakul

นางสาว วิชชุดา สิริปัญญาเขมะกุล

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Yasmin Nutchamlong

นางสาวยัสมีน นุชจำลอง

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Chonthicha Chaemkhuntod

นางสาวชลธิชา แช่มขุนทด

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Uthumporn Padungjaroen

นางสาวอุทุมพร ผดุงเจริญ

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Phatsawee Winyouvijit

นางสาวพัสวี วิญญูวิจิตร

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Thanakorn Thammakornsuksiri

นางสาวธนกร ธรรมกรสุขศิริ

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Nathanit  Jirapongpathai

นางสาวณัฎฐนิช  จิรพงศ์ไผท

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Yuparat  Premprasopchock
 
นางสาวยุพารัตน์  เปรมประสพโชค

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Chotika  Suvipalawat

นางสาวโชติกา  สุวิปาลวัฒน์

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Marisa  Amattayakul
 
นางสาวมาริษา  อมาตยกุล 

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Wareerat  Petmunee
 
นางสาววารีรัตน์  เพชรมุณี

พยาบาล

 นางบัญจรัตน์  จันทร์ฟัก

Physical Therapist
(นักกายภาพ)

Ms.Paweena Eakwattanapol

นางสาวปวีณา เอกวัฒนพล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Ms.Pattharasuree Chakhanlaya
 
นางสาวภัทรสุรีย์ จกัลยา

ผู้ช่วยพยาบาล

นางอพัฒตรี  เพิ่มเกียรติ์ตระกูล

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30

เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์,. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700. โทรศัพท์ : 02-419-3448 , 02-4193458 E-mail : sspoclinic @gmail.com