บริการประชาชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์

การบริการ

กรณีผลิตใหม่ (New Device Services)

 • ผู้ป่วยโทรนัดหมายล่วงหน้า
 • ผู้ป่วยยื่นใบสั่งอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกเพื่อพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (ตรวจประเมิน/ หล่อแบบ/ วาดแบบ)
 • ผู้ป่วยรอรับใบนัดเพื่อลองอุปกรณ์ในครั้งต่อไป

กรณีนัดลองอุปกรณ์ (Scheduling for Fitting)

 • ผู้ป่วยยื่นใบนัดลองอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (ลองอุปกรณ์)
 • ผู้ป่วยรอรับใบนัดเพื่อรับอุปกรณ์ในครั้งต่อไป

กรณีนัดรับอุปกรณ์ (Scheduling for Device Pickup)

 • ผู้ป่วยต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นจากโรงพยาบาลศิริราช
 • ผู้ป่วยยื่นใบนัดรับอุปกรณ์ และใบเสร็จการดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (รับอุปกรณ์)
 • ผู้ป่วยเซ็นชื่อรับอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์
 • ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ที่ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1

กรณีซ่อมอุปกรณ์ (Scheduling for Device Modification)

 • ผู้ป่วยต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นจากโรงพยาบาลศิริราช
 • ผู้ป่วยยื่นใบซ่อมอุปกรณ์และใบเสร็จการดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์
 • รอเจ้าหน้าที่ธุรการเรียกพบกับนักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการ (ซ่อมอุปกรณ์)
 • ผู้ป่วยเซ็นชื่อรับอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์

 • ผู้ป่วยติดต่อเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตึกศรีสังวาลย์ เบอร์โทรติดต่อ 02-419-7504 หากมีการสั่งทำอุปกรณ์ใหม่ หรือมีการปรับแก้ไขอุปกรณ์
 • ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์มาลงทะเบียนเข้ารับบริการกายอุปกรณ์ที่คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • เอกสารผู้ป่วยประกอบด้วย แบบบันทึกการใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (ใบสั่งทำกายอุปกรณ์หรือใบ 3 สี)
 • ผู้ป่วยสามารถเดินทางมายังคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ได้โดยรถตู้ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าตึกศรีสังวาลย์(ตามตารางเวลาแนบ) หรือสามารถเดินทางมายังคลินิกได้ด้วยตนเอง หรือสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่ 02-419-3448

ตารางรถตู้

Table Van

เจ้าหน้าที่

Head of CPO (หัวหน้าคลินิก)

Ms.Khemisa Engmahassakul

(นางสาว เขมิสา เองมหัสสกุล)

E-mail : eng.khemisa@gmail.com

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Pawita Sriariyawong

(นางสาว ภาวิตา ศรีอาริยวงศ์)

E-mail : pawita.sspo@gmail.com

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Wichuda Sripanyakhemakul

(นางสาว วิชชุดา สิริปัญญาเขมะกุล)

E-mail : wichuda.sir@gmail.com

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Chonthicha Chaemkhuntod

(นางสาว ชลธิชา แช่มขุนทด)

E-mail : chonthicha.chaemkhun

tod@gmail.com

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Yasmin Nutchamlong

(นางสาว ยัสมีน นุชจำลอง)

E-mail : nutchamlong.ym @gmail.com

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Phatsawee Winyouvijit

(นางสาว พัสวี วิญญูวิจิตร)

E-mail : phatsawee.win@mahidol.edu

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Paporn Chokpitiboon

(นางสาวภาพร โชคปิติบูรณ์)

E-mail : paporn.cho@mahidol.edu

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Mr.Tullathorn Tullatharn

(นายตุลธร ตุลาธาร)

E-mail : tullathorn.tul  @mahidol.edu

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Thanakorn Thammakornsuksiri

(นางสาว ธนกร ธรรมกรสุขศิริ)

E-mail : thanakorn.thm@mahidol.edu

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Ms.Uthumporn Padungjaroen

(นางสาว อุทุมพร ผดุงเจริญ)

E-mail : uthumporn.pad@mahidol.edu

Clinician (นักกายอุปกรณ์)

Physical Therapist
(นักกายภาพ)

Ms.Paweena Eakwattanapol

(นางสาว ปวีณา เอกวัฒนพล)

E-mail : Paweenahong34  @gmail.com

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30

เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์,. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700. โทรศัพท์ : 02-419-3448 , 02-4193458 E-mail : sspoclinic @gmail.com