2557

ปี 2557

1. Rayothee, P., & Sasaki, K. (2015). Design and analyses of stress - Strain distribution in new coupling for lower limb prosthesis (CLLP) using finite element method. In BMEiCON 2014 - 7th Biomedical Engineering International Conference. https://doi.org/10.1109/BMEiCON.2014.7017425

2. Poonsiri, J., Rachagorngij, M., & Charoensuk, W. (2015). Biomechanical based design of an active knee ankle foot orthosis to augment the knee motions. In BMEiCON 2014 - 7th Biomedical Engineering International Conference. https://doi.org/10.1109/BMEiCON.2014.7017423

3. การพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจนได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ ระดับสูง อย่างสมบูรณ์ ดูเพิ่มเติม