2555

ปี 2555

1. Pinitlertsakun, J., & Charoensuk, W. (2012). Knee angle prediction during stair ascending gait of trans-femoral amputee: Neural networks application. In 5th 2012 Biomedical Engineering International Conference, BMEiCON 2012. https://doi.org/10.1109/BMEiCon.2012.6465492

2. Pinitlertsakun, J., & Charoensuk, W. (2012). Knee angle prediction during stair ascending gait of trans-femoral amputee: Neural networks application. In 5th 2012 Biomedical Engineering International Conference, BMEiCON 2012. https://doi.org/10.1109/BMEiCon.2012.6465492

3. วิเคราะห์การเคลื่อนไหวหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติ BART LAB LL-EXO1 ดูเพิ่มเติม

4. Santi Assawapalangchai, Waree Phulsawat, Thanatat Charatrungolanb, Sawitree Srithamboonb. The Effects of Anterior Ankle Foot Orthosis on Gait Parameters, Walking Ability, and Patient Satisfaction of Thai Stroke Patients, Siriraj Hospital (Volume 64, Number 4). http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/index.php/smj/article/view/328

5. Chadchavalpanichaya, N., Prakotmongkol, V., Polhan, N., Rayothee, P., & Seng-Iad, S. (2017). Effectiveness of the custom-mold room temperature vulcanizing silicone toe separator on hallux valgus: A prospective, randomized single-blinded controlled trial. Prosthetics and Orthotics International, 30936461769851. https://doi.org/10.1177/0309364617698518