วิจัย

นักศึกษากายอุปกรณ์ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักการทำวิจัยที่ถูกต้องและต้องทำงานวิจัย 1 เรื่อง เพื่อสร้างความรู้ใหม่ด้านกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค 

 

เมื่อสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตกายอุปกรณ์จะมีทักษะในการทำวิจัยทางคลินิกด้านกายอุปกรณ์

หัวข้อการวิจัย

กายอุปกรณ์เทียม และ กายอุปกรณ์เสริมสำหรับแขน,ขาและเท้า,กายอุปกรณ์ประคองสันหลัง,รถเข็นคนพิการ,เครื่องช่วยคนพิการ,การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว,การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาสำหรับผู้พิการ

ความร่วมมือ

หน่วยงานที่ร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการวิจัย :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • CAD&CAM for scoliosisCAD&CAM for seating
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Development of prosthetic feet (Dynamic foot design)
 • การพัฒนาข้อเข่าเทียม Development of prosthetic knee
Exceed International Disability Research Network (ERN)
 • Research related to country supported by EXCEED
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การออกแบบและสร้างต้นแบบขาเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Development the computerized trans-tibial/trans-femoral prosthesis
 • การพัฒนากายอุปกรณ์เสริมประคองข้อเท้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การออกแบบและสร้างต้นแบบขาเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Development the computerized trans-tibial/trans-femoral prosthesis
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • โครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ทุพพลภาพ Improving quality of life for people with disability by product Innovation and Corporate Social Responsibility (CSR)
 • The study of plastic sheets comparison between imported product and domestics product in prostheses and orthoses work plastic
โรงพยาบาลเลิดสิน
 • การทดสอบวัสดุสำหรับทำ custom made medical arch support

โรงเรียนฯ ยินดีร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมอีก!

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

โรงเรียนกายอุปกรณ์ให้ความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านทางการวิจัย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริการด้านคลินิก ผ่านทางการเรียนการสอน และการวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย

 •  

เครื่องมือการวิจัยที่สำคัญ

ที่ศิริราช

เครื่องวิเคราะห์การเดิน 

เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ โดยร่วมมือกับภาควิชาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์

Force Sensing Application (FSA) เป็นเครื่องสำหรับวัดแรงกดของกายอุปกรณ์ต่างๆ 

Oxygen Consumption เป็นเครื่องมือการวัดการเผาผลาญของร่างกายในขณะที่สวมใส่อุปกรณ์