หลักสูตร

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Prosthetic and Orthotic Programme
๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Prosthetics and Orthotics
ชื่อย่อ กอ.บ.
B.PO.
๓. หลักสูตร
๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๐ หน่วยกิต
๒ โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๑ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) ๑๐ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๔ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๕ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกายอุปกรณ์ ๖ หน่วยกิต
• กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๔ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๑ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)
สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 144 Priniple of Communication 2 (2-0-4)
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาภาษา

๙ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) #๑
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) #๑
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) #๑
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) #๑
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)
#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (placement test)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) ๑๐ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
SCBI 116 Introductory Biology 2 (2-0-4)
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6)
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4)

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๕ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคณ ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 110 Calculus 2 (2-0-4)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกข์ทั่วไป ๑(๐-๓-๑.๕)
SCCH 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1.5)
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒(๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)
SCBI 117 Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75)
*๒ รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ๑ หน่วยกิต วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศรกว ๒๑๙ กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗)
SIAN 219 Anatomy 4 (3-2-7)
ศรสร ๒๑๙ สรีรวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 212 Physiology 2 (2-0-4)
ศรพย ๒๑๑ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕)
SIPO 213 Pathology 3 (2-2-5)
ศรกอ ๒๑๗ ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 217 Biomechanics 1 2 (2-0-4)
ศรกอ ๒๑๘ ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 218 Biomechanics 2 2 (2-0-4)
ศรกอ ๒๑๙ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 219 Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๒๓ กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๓ (๒-๒-๕)
SIPO 323 Research Process in Prosthetics and Orthotics 3 (2-2-5)
ศรกอ ๔๑๕ พื้นฐานด้านจิตวิทยา และ จิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
SIPO 415 Basic Psychology and Psychiatry 1 (1-0-2)
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกายอุปกรณ์ ๖ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศรกอ ๑๒๒ บทนำกายอุปกรณ์ ๑ ๓ (๒-๒-๔)
SIPO 122 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3 (2-2-5)
ศรกอ ๒๒๒ บทนำกายอุปกรณ์ ๒ ๓ (๑–๖-๕)
SIPO 222 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3 (1-6-5)
กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๔ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศรกอ ๒๓๑ กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 231 Orthotics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ ๒๓๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 234 Orthotic Practice I 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๒๔๓ กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 243 Prosthetics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ ๒๔๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 244 Prosthetic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๒๕๒ กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 252 Clinical Orthotics and Prosthetics 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๒๔ กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 324 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๒๕ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์แขน ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 325 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๓๕ กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 335 Orthotics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๓๖ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 336 Orthotic Practice 2 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๓๗ กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 337 Orthotics 3 2 (2-0-4)
ศรกอ ๓๓๘ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 338 Orthotic Practice 3 3 (0-4@-20)
ศรกอ ๓๔๓ กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 343 Prosthetics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๔๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 344 Prosthetic Practice 2 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๕๕ กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 355 Clinical Orthotics and Prosthetics 2 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๕๖ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ 4 (0-6@-20)
SIPO 356 Clinical Orthotics and Prosthetics 3 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๕๗ ประสบการณ์คลินิก ๑ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 357 Clinical Experience 1 3 (0-4@-20)
ศรกอ ๓๕๓ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 353 Clinical Orthotics and Prosthetics 3 4 (0-4@-20)
ศรกอ ๔๒๑ โครงการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๒ (๐-๒@-๒๐)
SIPO 421 Research Project in Prosthetics and Orthotics 2 (0-2@-20)
ศรกอ ๔๒๒ บริหารและการจัดการด้านกายอุปกรณ์ ๑ (๑-๐-๒)
SIPO 422 Administation and Management in Prothetics and Orthotics 1 (1-0-2)
ศรกอ ๔๓๔ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๓ (๑-๒@-๒๐)
SIPO 434 Orthotic Advance 3 (1-2@-20)
ศรกอ ๔๔๔ กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 444 Prosthetics 3 3 (3-0-6)
ศรกอ ๔๔๕ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 445 Prosthetic Practice 3 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๔๔๖ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๓ (๑-๒@-๒๐)
SIPO 446 Prosthetic Advance 3 (1-2@-20)
ศรกอ ๔๕๔ กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 454 Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4 (0-4@-20)
ศรกอ ๔๕๕
ประสบการณ์คลินิก ๒ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 455 Clinical Experience 2 3 (0-4@-20)
ศรกอ ๔๕๖ ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๕@-๒๐)
SIPO 456 Clinical Experience 3 4 (0-5@-20)

< ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก (ช่วงที่ ๑, ๒ และ ๓) ๖ หน่วยกิต#๓ จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) ศรกอ ๔๑๖ การตัดเย็บรองเท้า ๒ (๐-๒@-๒๐) SIPO 416 Shoe Making 2 (0-2@-20) สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔) SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0-4) สมสศ ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔) SHSS 250 Public Health Laws & Regulations 2 (2-0-4) ศรกอ ๔๑๗ เวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติ ๒ (๐-๒@-๒๐) SIPO 417 Applied Psychology 2 (2-0-4) ศรกจ ๔๑๘ ประสบการณ์กายอุปกรณ์ ๒ (๐-๒@-๒๐) SIPO 418 Prosthetic and Orthotic Experience 2 (2-0-4) #๓ เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสถานที่ศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความสนใจและเป็นรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควร รวม ๖ หน่วยกิต ๔ แผนการศึกษา tr vAlign ="center"> tr vAlign =”center”>
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภท ๑๐๐ ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๐ (๐-๐-๐)*
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 0 (0-0-0)
ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ,๒, ๓ ๓ (๒-๒-๕)*
LAEN 103-105 English Level 1,2,3 3 (2-2-5)*
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)*
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)*
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๐ (๐-๐-๐)*
MUGE 102 Social Studies for Human Development 0 (0-0-0)*
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)*
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)*
วทคณ ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๒-๕)
SCMA 110 Calculus 2 (2-2-5)
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
SCBI 116 Introductory Biology 2 (2-0-4)
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒ (๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)
SCBI 117 Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75)
ศรกอ ๑๒๒ กายอุปกรร์ขั้นแนะนำ ๑ ๓ (๒-๔-๕)
SIPO 122 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3 (2-4-5)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (๒-๐-๔)
XXX XXX Elective 2 (2-0-4)
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต

หมายเหตุ
* รายวิชานี้เรียนตลอดปีการศึกษา
**อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวิชาเลือก

21 credits**

ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภอ ๑๐๔ – ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒,๓,๔ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104-106 AREN 103-108 English Level I-VI 3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)*
MUGE 103 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)*
มมศท ๑๐๑ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๐ (๐-๐-๐)*
MUGE 101 Arts and Science for Human Development 0 (0-0-0)*
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)*
LATH 100 Art and Science for Human Development 3 (2-2-5)*
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑.๕)
SCPY 110 Geneal Physics Laboratory 1 (0-3-1.5)
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6)
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4)
สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 144 Principle of Communication 2 (2-0-4)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี 2 (2-0-4)
XXX XXX Elective 2 (2-0-4)
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
21 credits

หมายเหตุ
* รายวิชานี้เรียนตลอดปีการศึกษา
**อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวิชาเลือก

ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศรกอ ๒๑๙ กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗)
SIPO 219 Anatomy 4 (3-2-7)
ศรสร ๒๑๙ สรีรวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 219 Physiology 2 (2-0-4)
ศรกอ ๒๑๗ ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 217 Biomechanics 1 2 (2-0-4)
ศรกอ ๒๑๘ ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 218 Biomechanics 2 2 (2-0-4)
ศรกอ ๒๑๙ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 219 Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6)
ศรกอ ๒๒๒ กายอุปกรณ์ขั้แนะนำ ๒ ๓ (๑-๖-๕)
SIPO 222 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3 (1-6-5)
ศรกอ ๒๒๑ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕)
SIPO 221 Pathology 3 (2-2-5)
รวมหน่วยกิต ๑๙ หน่วยกิต
19 credits

ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศรกอ ๒๓๓ กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 233 Orthotics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ ๒๓๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 234 Orthotic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๒๔๓ กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 243 Prosthetics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ ๒๔๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 244 Prosthetic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๒๕๒ กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 252 Clinical Orthotic and Prosthetic ๑ 4 (0-4@-20)
รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
18 credits


ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศรกอ ๓๒๓ กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 323 Research Process in Prosthetics and Orthotics 2 (2-0-4)
ศรกอ ๓๓๕ กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 335 Orthotics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๓๖ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 336 Orthotic Practice 22 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๔๓ กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 343 Prosthetics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๔๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔ (๐-๕@-๒๐)
SIPO 344 Prosthetic Practice 2 4 (0-5@-20)
ศรกอ ๓๕๕ กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 355 Clinical Orthotic and Prosthetic 2 4 (0-4@-20)
รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต
20 credits

ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศรกอ ๓๒๔ กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 324 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6)
ศรกอ ๓๒๕ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์แขน ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 325 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๓๓๗ กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO 337 Orthotics 3 2 (2-0-4)
ศรกอ ๓๓๘ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 338 Orthotic Practice 3 3 (0-4@-20)
ศรกอ ๓๕๖ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 356 Clinical Orthotic and Prosthetic 3 4 (0-4@-20)
ศรกอ ๓๕๗ ประสบการณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 357 Clinical Experience 1 4 (0-6@-20)
รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต
20 credits

ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศรกอ ๔๒๖ พื้นฐานด้านจิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
SIPO 426 Busic Psychology and Psychiatry 1 (1-0-2)
ศรกอ ๔๔๔ กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO 444 Prosthetics 3 3 (3-0-6)
ศรกอ ๔๒๒ บริหารและการจัดการด้านกายอุปกรณ์ ๑ (๑-๐-๒)
SIPO 422 Administration and management in Prosthetics & Orthotics 1 (1-0-2)
ศรกอ ๔๔๕ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 445 Prosthetic Practice 3 4 (0-6@-20)
ศรกอ ๔๕๔ กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO 454 Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4 (0-4@-20)
SIPO ๔๕๕ ประสบการณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๕@-๒๐)
ศรกอ 455 Clinical Experience 2 4 (0-5@-20)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (0-๒@-๒๐)
XXX XXX Elective 2 (0-2@-20)
รวมหน่วยกิต ๑๙ หน่วยกิต
**อาจเปลี่ยนแปลงตามวิชาเลือก 19 credits**

ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศรกอ ๔๓๔ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๓ (๑-๒@-๒๐)
SIPO 434 Orthotic Advance 3 (1-2@-20)
ศรกอ ๔๔๖ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๓ (๑-๒@-๒๐)
SIPO 446 Prosthetic Advance 3 (1-2@-20)
ศรกอ ๔๒๑ โครงการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๒ (๐-๒@-๒๐)
SIPO 421 Research Project in Prosthetics and Orthotics 2 (0-2@-20)
ศรกอ ๔๕๖ ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO 456 Clinical Experience 3 4 (0-6@-20)
รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต
12 credits