วิสัยทัศน์และพันธกิจ

A world-excellent prosthetics and orthotics school contributing excellent works to raise a quality of life for persons with disability worldwide.

พันธกิจ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มีพันธกิจหลัก 3 ประการ คือ

  1. ด้านการศึกษา เพื่อสร้างนักกายอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์

  2. ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางกายอุปกรณ์

  3. ด้านการบริการกายอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดูแลรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่ผลิตผู้เชี่ยวชาญ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านกายอุปกรณ์ระดับโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว