Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO)

SSPO Video Tour

Video Poster

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

จุดกำเนิดโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ก่อนปีพุทธศักราช2500 วิทยาการด้านกายอุปกรณ์ของประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้า ทำให้คนพิการต้องเดินทางไปรับบริการที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวนและนายแพทย์ดำรง กิจกุศล จึงเดินทางไปศึกษาวิธีการทำแขนเทียมและขาเทียมจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเพื่อกลับมาพัฒนางานกายอุปกรณ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นงานกายอุปกรณ์ในประเทศไทย

6243650056_edf94ee258_o

ความร่วมมือ

 ปีพุทธศักราช 2544 มูลนิธินิปปอน ได้ร่วมมือกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งโครงการวิทยาลัยนักกายอุปกรณ์ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาการศึกษา ทางด้านกายอุปกรณ์ในระดับปริญญาตรี นับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของสาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเริ่มรับนักศึกษาในปี 2545

พระราชทานชื่อโรงเรียน

ในปีพุทธศักราช 2549 ทางหลักสูตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) พระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร”

หลักสูตรก่อนปริญญา

มุ่งผลิตบัณฑิตนักกายอุปกรณ์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ทั่วโลก โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรแบบเรียนทางไกลผสมผสานซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล  

โดยในปี พ.ศ 2552 หลักสูตรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society for Prosthetics and Orthotics) ในระดับสูงสุด

และในปี พ.ศ 2562 เป็นสถาบันแรกของโลกที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินในระดับ Professional Prosthetist and Orthotist และมีผลการประเมินระดับ Exemplary หรือดีเลิศในทุกด้าน 

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ร่วมด้วย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรหลังปริญญา

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของทวีปเอเชียและหลักสูตรที่สองของโลก รับนักศึกษาที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการทำงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและมีแบบแผน โดยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ 

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมถึงการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะและโดดเด่น มีประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อสังคมโลก รวมทั้งเป็น Education Hub ที่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

การวิจัย

โรงเรียนกายอุปกรณ์สนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับสถาบันทางการศึกษาทั่วโลก เช่น Texas A&M University San Antonio (USA), the University of Strathclyde (United Kingdom) and University of Groningen (Netherlands)

ความร่วมมือ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีความร่วมมือกับ SOL (Scandinavian Orthopaedics Laboratory) ประเทศสวีเดนเพื่อเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ หรือ CEPO ในปี พ.ศ 2560 เพื่อให้บริการด้านกายอุปกรณ์ จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความหลากหลาย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อและสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานได้

ยกระดับกายอุปกรณ์

ในปัจจุบันโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้ผลิตนักกายอุปกรณ์ไปทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกเพื่อรองรับการบริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับกายอุปกรณ์สู่ความเป็นเลิศ


 • The winner of ISPO photo contest 2018

  Mr.Hoan Ngoc Le, Master of Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program), 2018
 • The Consolation prize of the M.Sc. Student in Biomedical Science group Graduate Research Forum 2019

  Ms.Sharmila Suntharalingam, Master of Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program), 2019
 • Mr.Yusuke Miyata

  The 2nd Prize of the M.Sc. Student in Clinical & Social Science Research Graduate Research Forum 2020

  Mr.Yusuke Miyata, Master of Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program), 2020

 • Mr.Tullathorn Tulatharn

  The 3rd Prize of the M.Sc. Student in Biomedical Science group Graduate Research Forum 2020

  Mr.Tullathorn Tulatharn, Master of Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program), 2020
ติดต่อเรา

SSPO ยินดีให้บริการที่อยู่

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


ติดต่อ

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์: 02 419 3448, 02 419 3458
งานสารบัญ: 02 419 3435
งานการศึกษา: 02 419 3431
งานกิจการนักศึกษา: 02 419 3446
งานวิจัย: 02 419 3443
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์: 02 419 3437, 02 419 3452

ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา : sisspoedu@mahidol.edu
ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา : simspoedu@gmail.com
ฝ่ายกิจการนักศึกษา : studentaffairs.sspo@gmail.com
ฝ่ายวิจัย : researchoffice.sspo@gmail.com
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ : sspoaair@mahidol.ac.th
ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานโยธา และสารสนเทศ : prccsspo@mahidol.ac.th


เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
08:30น. – 16:30น.