คำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กายอุปกรณ์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เพิ่มประสิทธิภาพหรือ ขีดความสามารถ ป้องกันแก้ไขลักษณะความผิดปกติ เพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนทดแทนส่วนของร่างกาย เช่น ขาเทียม แขนเทียม อุปกรณ์ประคองแขน ขา อุปกรณ์ดามหลัง

นักกายอุปกรณ์ คือ ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง ในการประเมิน วินิจฉัย ออกแบบ ประดิษฐ์คิดค้นและรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมทุกระดับ และทุกประเภทสำหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้ความรู้ ทักษะฝีมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลในระดับสูง ให้คำแนะนำ ฝึกวิธีการใช้การดูแลรักษาการประเมินและติดตามผล ร่วมกับงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมสหสาขาวิชาชีพ

ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี อย่างมากไม่เกิน ๘ ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๕๐ หน่วยกิต โดยรายวิชากายอุปกรณ์มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

๑) มีใจรักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ คนพิการ

๒) มีความชื่นชอบในงานประดิษฐ์

๓) มีความคิดสร้างสรรค์

๔) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา

เก่งวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ก็สามารถช่วยใ้ห้การเรียนง่ายขึ้น 

๑) วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

๒) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๓) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ไม่เหมือน นักกายอุปกรณ์ คือ ผู้ที่ทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับโรคที่แพทย์วินิจฉัย

ในชั้นปีที่ ๓ ช่วงปิดเทอม มีทุนให้ไปศึกาษาดูงานที่ต่างประเทศปีละประมาณ 5 ทุนการศึกษา เป็นเวลา 2 สัปดาห์

๑) สามารถทำงานในองค์กร / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

๒) ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น