ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจัดการศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 4. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์

เปิดในปีพ.ศ. 2545 หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติในระดับสูงสุด

Course Catalog

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ (นานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติในระดับสูงสุด

Course Catalog

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO) ในระดับสูงสุด กับ Human Study e.V. สหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีความชำนาญสูงในด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบทางไกล โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านกายอุปกรณ์ในระดับอนุปริญญา 1 (ISPO Category II)  จากทั่วโลกได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอาศัยการเรียนการสอนผ่านทางไกล ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติในระดับสูงสุดในปี 2560

Course Catalog

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

ประสบการณ์ที่ได้จากความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกับ Human Study e.V. ทำให้โรงเรียนฯ นำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน) เพื่อให้ช่างกายอุปกรณ์ในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีด้านกายอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลาปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตด้านกายอุปกรณ์ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสูงในงานด้านกายอุปกรณ์ และมีความสามารถในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านกายอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

Course Catalog