ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธีจัดการศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 3.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 4.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน) 5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตร กายอุปกรณศาตรบัณฑิต

ในปีพ.ศ. 2545 โรงเรียนฯ ได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ รับนักศึกษา 5 รุ่น และในปี พ.ศ. 2550 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาอีก 5 รุ่น ในปี พ.ศ.2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพนานาชาติให้การรับรองในระดับหนึ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552  และให้การรับรองอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2556

หลักสูตร กายอุปกรณศาตรบัณฑิต(นานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2553 เป็นหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่มีเนอหาเหมือนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

PDF file

หลักสูตร กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO) ในระดับที่ 1 (ISPO Category I) กับ Human Study e.V. สหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีความชำนาญสูงในด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบทางไกล โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านกายอุปกรณ์ในระดับอนุปริญญา 1 (ISPO Category II)  จากทั่วโลกได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอาศัยการเรียนการสอนผ่านทางไกล ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ ในระดับที่ 1 (ISPO Category I) แล้ว ในปี 2560

หลักสูตร กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน)

ประสบการณ์ที่ได้จากความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกับ Human Study e.V. ทำให้โรงเรียนฯ นำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน) เพื่อให้ช่างกายอุปกรณ์ในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีด้านกายอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลาปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตด้านกายอุปกรณ์ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตร นานาชาติ)

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสูงในงานด้านกายอุปกรณ์ และมีความสามารถในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านกายอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว