ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธีจัดการศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 3.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 4.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน) 5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตร กายอุปกรณศาตรบัณฑิต

ในปีพ.ศ. 2545 โรงเรียนฯ ได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ รับนักศึกษา 5 รุ่น และในปี พ.ศ. 2550 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาอีก 5 รุ่น ในปี พ.ศ.2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพนานาชาติให้การรับรองในระดับหนึ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552  และให้การรับรองอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2556

หลักสูตร กายอุปกรณศาตรบัณฑิต(นานาชาติ)

ในปีพ.ศ. 2553  In academic year 2010, SSPO established the Bachelor of Prosthetics and Orthotics (International Program) in order to fulfill the urgent need of Prosthetist / Orthotist ISPO Category I professionals in the region. A year later, SSPO changed the 4-year Bachelor of Prosthetics and Orthotics (International Program) curriculum to be an International Upgrading Program. With transfer of credits from an ISPO Category II diploma students in this program study for 2 years instead of 4.

PDF file

หลักสูตร กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

Human Study มีการเชื่อมโยงกับการศึกษาผ่านทางเวปไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก และความพร้อมของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ซึ่งมีศักยภาพสูงในด้านการศึกษา ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลมาตรฐาน ISPO Category 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งสามารถให้การศึกษาแก่ช่างผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ จากทั่วมุมโลกโดยไม่ต้องลาออกหรือหยุดการทำงานเพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียว After several generations of students successfully graduating from the Category II program, the Human Study recognized that there was a greater need for a Category II to Category I upgrade program, that would provide P&O experts throughout the world with an academic degree in orthopedic technology. Due to the absence of such a program and dramatic need of an upgrading bachelor prosthetic and orthotic education in most parts of the world, Human Study e.V. launched an upgrade Bachelor's program for ISPO Category II graduates.

This educational program is delivered in official cooperation with the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics of Mahidol University and the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)

This program is focused on educating P&O experts who would be authorities in the field of their profession, having the greatest experience and highest level of education. This program offers students the opportunity to evaluate a wide variety of patient pathologies and orthotic/prosthetic solutions and services that will greatly increase their professional skills and expertise. They course is offered via methodological and didactical methods, thus providing a pathway for them to become clinical instructors and mentors as well as teaching authorities for all practitioners in the P&O profession.

In this educational program, the Human Study e.V. utilizes contemporary teaching methods and tools based on the distance learning (web-based) delivery of academic content in combination with comprehensive practical education delivered through on-site demonstrational workshops with real patients, complemented with theoretical lectures, seminars, research topics and case studies.

Students who successfully graduate from this program obtain a Bachelor’s diploma in Prosthetics and Orthotics issued by the ISPO Category I recognized Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics of the Mahidol University.

หลักสูตร กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน)

 เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนประชากรมากขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมด้้งเดิม มาเป็นสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นทำให้มีการบาดเจ็บมากขึ้นและผู้ที่บาดเจ็บ นี่ส่วนหนึ่งจะมีความพิการเหลืออยู่ประกอบกับ วิทยาการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆ มีช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่มักมีปัญหาความบกพร่อง หรือความพิการต่างๆ ร่วมด้วย ทำให้จำนวนผู้พิการในประเทศมีเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งคาดว่า ในปัจจุบัน มีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน ดังนั้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เพื่อให้ผู้พิการที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพไดจ้ึงเป็นสิ่งสา คัญ มาก ทั้งต่อตัวผู้พิการครอบครัว สังคมและประเทศชาติการฟื้นฟสูมรรถภาพของผู้พิการจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ และนักกายอุปกรณ์ดังน้้นการผลิตบุคลากรดา้นกายอุปกรณ์ในระดับ ปริญญาตรีจึงมีความสาคัญ ต่อการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และเป็นการทำให้มาตรฐานของงานบริการสาธารณสุขและฟื้นฟสูมรรถภาพอยู่ในระดับทัดเทียมนานาชาติ The Bachelor of Prosthetics and Orthotics Program has now developed a Blended Distance Learning Program for Category 2 technicians in Thailand. The benefit of this program is the ability of technicians to continue working in their respective clinical locations without having to physically attend school in Bangkok. The program is approved by the National PO Professional Committee and provides instruction via a teleconferencing video based system .

PDF File

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตร นานาชาติ)

 In 2017, the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics began a Masters of Science program in Prosthetics, Orthotics and Pedorthics. This international program is offered to certified prosthetists and orthotists from around the globe with a desire to advance their clinical and research skills. Students are participate in didactic and practical coursework in advanced evidence based clinical practice and research. In addition, research coursework centered around a development of a thesis is a hallmark of this graduate program. Access to a variety of institutional laboratories, prosthetic and orthotic clinics and experienced faculty make this course offering a robust program at SSPO.