การรับสมัคร

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ที่หัวข้อรอบ 1
การรับด้วย Portfolio
โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
รอบ 2
การรับแบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขียน
รอบ 3
การรับตรงร่วมกัน
รอบ 4
รับแบบ Admissions
1จำนวน (คน)22418
2วุฒิการศึกษาม. 6 หรือเทียบเท่า
3แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
4เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมากกว่าเท่ากับ 3.50มากกว่าเท่ากับ 3.25มากกว่าเท่ากับ 3.2520%
5
คะแนนขั้นต่ำสาระการเรียนรู้
วิทย์3.003.00
 
 
คณิต3.003.00
อังกฤษ3.003.00
ไทย2.753.00
สังคม2.753.00
6
9 วิชาสามัญ
เคมี
 
7 วิชารวมแล้วมากกว่าเท่ากับ 35 คะแนน แต่อังกฤษต้องมากกว่าเท่ากับ 35 คะแนน
 
 
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิต 1
อังกฤษ
ไทย
สังคม
7GATรหัส 85  30%20%
8
PAT
PAT 1 (รหัส 71)
 
 
10% 
PAT 2 (รหัส 72)30%30%
9
Onet
ไทย
 
ขั้นต่ำไม่กำหนด
แต่อังกฤษต้องมากกว่าเท่ากับ
35 คะแนน
(30%)
ขั้นต่ำไม่กำหนด
แต่อังกฤษต้องมากกว่าเท่ากับ 35 คะแนน
สังคม
อังกฤษ
คณิต
วิทย์
10คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆแฟ้มสะสมผลงาน/โครงงานวิทย์1. ผู้สมัครอยู่ใน 3 วิทยาเขต
2. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยและ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นักศึกษาพิการ
ไม่มี
11รับสมัคร online4 ต.ค. - 20 ต.ค 6028 มี.ค. - 4 เม.ษ. 619-13 พ.ค. 616 -10 มิ.ย. 61
12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย29 พ.ย. 6020 เม.ษ. 6130 พ.ค. 6126 มิ.ย. 61
13สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย1 ธ.ค. 6024 เม.ษ. 611 มิ.ย. 612 มิ.ย. 61
14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย
 8 ธ.ค. 6030 เม.ษ. 61
ทปอ ดำเนินการ
15ผู้สมัคร Clearing House15-19 ธ.ค. 603 - 6 พ.ค. 61
16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา25 ธ.ค. 609 พ.ค. 618 มิ.ย. 6113 มิ.ย. 61