คู่มือนักศึกษา

Academic Affairs

Academic calendar

  1. เปิด-ปิดเทอม
  2. เปิด-ปิดการลงทะเบียนเรียน และจ่ายเงิน (ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์)

Degrees offered at SSPO

Undergraduate Program Level 

Onsite Learning Programs

1. Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics

2. Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics (International Program)

Online Learning Programs

3. Bachelor of Prosthetics and Orthotics (Blended Distance Learning Program)

4. Bachelor of Prosthetics and Orthotics (Blended Distance Learning International Program)

Postgraduate Program Level

5. Master of Science in Prosthetics and Orthotics (International Program)

Academic calendar
  1. Mahidol University (Coming soon)
  2. SSPO (Coming soon)