การศึกษา

ด้านการศึกษา
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตโดยเริ่มใช้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550
โดยเปลี่ยนจากหลักสูตร 143 หน่วยกิต เป็น 153 หน่วยกิต มีการเพิ่มหน่วยกิตด้านการปฏิบัติมากขึ้น
หลักสูตรจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. วิชาพื้นฐานทางความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น สถิติ ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี
2. วิชาทางการแพทย์ เช่น กายวิภาค พยาธิวิทยา และ ชีวกลศาสตร์
3. วิชาทางกายอุปกรณ์ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาที่วิทยาเขตศาลายา ร่วมกับนักศึกษาคณะอื่นของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไป
และเริ่มศึกษารายวิชาด้านกายอุปกรณ์ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้แก่ บทนำกายอุปกรณ์ 1 เพื่อให้ทราบถึงลักษณะงานของวิชาชีพ
และเป็นการปูพื้นฐานทักษะการปฏิบัติงานต่างๆที่ใช้ ในวิชาชีพกายอุปกรณ์รวมตลอดถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ
ที่ใช้ในงานกายอุปกรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รายวิชา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
พยาธิวิทยา ชีวกลศาสตร์ 1 ชีวกลศาสตร์ 2 และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศึกษาวิชาทางด้าน กายอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยศึกษาเพิ่มเติม
ในรายวิชาบทนำกายอุปกรณ์ 2 และเริ่มศึกษาวิชากายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป
โดยในการฝึกนั้น นักศึกษาจะได้ทดลองทำจริงกับเพื่อนนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน และ/หรือ กับคนไข้จริงในบางกรณี และเมื่อมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติแล้ว นักศึกษาจะได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในรายวิชา กายอุปกรณ์คลินิก เพื่อให้ได้
ประสบการณ์จริง ทั้งนี้ในการศึกษาด้านวิชาชีพกายอุปกรณ์นั้นนักศึกษาจะได้ความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติทางคลินิก ทั้งใน
ด้านการทำงานของกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ การใช้ประโยชน์ การพิจารณาเลือกชนิดกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม การออกแบบ การประดิษฐ์
จัดทำ และ การลองสวมใส่ให้กับผู้ป่วยตลอดจนการมอบชิ้นงานให้ผู้ป่วย
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จะได้ฝึกปฏิบัติทางคลินิก เมื่อจบการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในแต่ละวิชา ทั้งนี้ นักศึกษา
จะได้กับคนไข้จริง ตั้งแต่การตรวจประเมินจนกระทั่งผลิตกายอุปกรณ์ให้กับคนไข้ โดยมีแพทย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางกายอุปกรณ์
ชาวต่างชาติ นักกายอุปกรณ์ และผู้ช่วยสอน เป็นที่ปรึกษา
ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ศึกษารายวิชาทางกายอุปกรณ์ส่วนอื่นๆของร่างกายเพิ่มเติม ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกและเรียนรู้
เพิ่มเติมในรายวิชาประสบการณ์คลินิกซึ่งนักศึกษาจะได้ออกปฏิบัติงานในคลินิกจริงที่งานกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รวมทั้งโรงพยาบาล หรือสถาบันต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษากายอุปกรณ์ให้เข้าใจกระบวนการทำงานในสถานการณ์จริง และเพื่อให้
นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไป