การเดินทางมารับบริการ

การเดินทางมารับบริการ

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

14 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700

 

■ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถรับจ้างสาธารณะ

 

■ รถโดยสารประจำทาง

สาย 91 710 64 57 81 149 157

 

■ รถตู้บริการระหว่างตึกศรีสังวาลย์ รพ.ศิริราชและคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์

รอบ ออกจากตึกศรีสังวาลย์ ออกจากคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์
1 9.00 9.20
2 9.40 10.00
3 10.20 10.40
4 11.00 11.20
5 11.40 11.55
6 13.00 13.20
7 13.40 14.00
8 14.20 14.40
9 15.00 15.30