History

ต้นกำเนิด “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร”

เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนประชากรมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปมาก และโอกาสในการเกิดความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวก็มีมากขึ้นตามไปด้วย โดยสาเหตุหลักของความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท และอีกมากมาย ดังนั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบสัมมาอาชีพได้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของสาขาวิชาชีพกายอุปกรณ์ จึงได้เริ่มจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” ซึ่งนำความปลื้มปิติมาสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง

จากโพส ภาพซ้ายเป็นภาพตึกเก่าที่นักศึกษารุ่นแรกของโรงเรียนกายอุปกรณ์ใช้ศึกษา และภาพขวา คือ ภาพตึกปัจจุบันของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ที่ได้แยกเป็นตึกเดี่ยวอาคาร 3 ชั้น แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย รวมถึงงานบริการผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เปิดการเรียนการสอนในสาขากายอุปกรณ์ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมทั้งเปิดให้บริการคลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์สิรินธร โรงพยาบาลศิริราช สำหรับคนไข้ทั่วไป ซึ่งนับเป็นคลินิกกายอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
Read More