รู้จักองค์กร

โรงเรียนกายอุปรณ์สิรินธร

เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • การศึกษามี 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 3.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 4.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ทางไกลผสมผสาน) 5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • การบริการ มีคลินิกที่เปิดทำการอยู่ 2 คลินิก 1.คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ 2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์
  • โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISPO category 1 institution และ ISO 9001:2008 certification.

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจะเป็นสถานศึกษาด้านกายอุปกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

ผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรม และมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล (ISPO Category I)

ให้การบริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เหมาะกับความต้องการของสังคม ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2545 : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินิปปอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล 

พ.ศ.2549 : ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้พระนามเป็นชื่อของโรงเรียนว่า "โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร"

พ.ศ.2552 : ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์

พ.ศ.2553 : ได้เปิดหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เพื่อที่จะเป็นผู้นำด้านกายอุปกรณ์เสริมและ กายอุปกรณ์เทียม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พ.ศ.2555 : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร”

พ.ศ.2556 : เปิดหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตทางไกล (นานาชาติ)

พ.ศ.2560 : เปิดหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตทางไกล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านเพิ่มเติม

SSPO Video