Archives for 2022

You are browsing the site archives by date.

SSPO 20th Anniversary

SSPO is now celebrating 20th anniversary! ✨✨
 
Can’t believe that it’s been already 20 years
since the school first established in 2002 and we are really proud of that.
 
We started from a few but now we are many,
but this will not stop us to continue growing more and more!
 
Join us on celebration by sending your e-card here:
 
Thank you for your continuous love and support towards SSPO!
Read More
,

วันจักรยานโลก 3 มิถุนายน กับงานวิจัยของอาจารย์ปิ่น

 

รู้หรือไม่ว่า วันที่ 3 มิถุนายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันจักรยานโลก”

 

เราจะเห็นได้ว่า เทรนด์การปั่นจักรยานของประเทศไทยนั้นลุกขึ้นมาก มีบุคคลหลายกลุ่มที่เลือกปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้แต่เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

 

วันนี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร อยากจะขอนำเสนองานวิจัยของ อ.ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ (อ.ปิ่น) ที่ศึกษาในเรื่องของ การปั่นจักรยานในผู้ที่สูญเสียขา ซึ่งอาจารย์ปิ่นได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ขณะศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งหนึ่งในงานวิจัยที่ได้ศึกษายังได้เลือกเป็น  Editor’s Choice Collection on the Tokyo Summer Games ตอนงานพาราลิมปิกเกมส์ 2021 โดยวารสารวิชาการที่งานถูกตีพิมพ์อีกด้วย (BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation )

 

จากงานวิจัยที่สำรวจการปั่นจักรยานทั้งในไทยเเละเนเธอร์แลนด์พบว่าผู้ที่สูญเสียขาส่วนใหญ่มักจะปั่นจักรยานเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจและการเดินทาง โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการปั่นจักรยานคือการรับรู้ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน การเคยปั่นจักรยานมาก่อนการสูญเสียขา รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมก็อาจมีผลให้คนตัดสินใจมาปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ที่ปั่นจักรยานส่วนใหญ่ใช้เท้าเทียมที่มีการเคลื่อนไหวได้มากกว่าเท้ามาตรฐาน รวมทั้งพึงพอใจกับขาเทียมมากกว่าผู้ไม่ปั่นจักรยาน ดังนั้นการได้รับเท้าเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมอาจช่วยให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่อยากทำได้มากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ปั่นจักรยานนั้นมักจะรายงานปัญหา อุปสรรคหรืออันตรายจากการปั่นจักรยาน ยิ่งไปกว่านั้นการที่คนดัตช์ปั่นจักรยานมากกว่าไทยอาจสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวดัตช์ที่มีการปั่นจักรยานเป็นปกติและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทีเอื้อต่อการปั่นจักรยาน เช่น การเข้าถึงจักรยานไฟฟ้า เส้นทางการปั่นจักรยานและนโยบายด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้จักรยานที่ดี

 

ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีเส้นทางการปั่นจักรยาน หรือเลนพิเศษให้กับผู้ที่สนใจปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจปั่นจักรยาน รวมถึงผู้พิการที่สนใจการปั่นจักรยานด้วย

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหันมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพ ออกมาเดิน วิ่ง หรือแม้แต่ปั่นจักรยาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกๆวันร่วมกันนะคะ

 

ขอขอบคุณ  อ.ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ (อ.ปิ่น) 

สนใจอ่านงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3Q0L9ng และ https://bit.ly/3tcfQvZ 

 

รวมถึง ขอขอบคุณ ฝ่ายวิจัย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Read More

ฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าศึกษาดูงาน DM Foot Clinic

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. บุคลากรจากฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 15 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน DM foot clinic ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมต้อนรับ พบปะ พูดคุย กับทีมผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คณะผู้ศึกษาดูงาน จะได้โยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ในการให้บริการผู้ป่วยในสังคมไทยต่อไป

Read More

ฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าศึกษาดูงาน DM Foot Clinic

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. บุคลากรจากฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 15 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน DM foot clinic ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมต้อนรับ พบปะ พูดคุย กับทีมผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คณะผู้ศึกษาดูงาน จะได้โยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ในการให้บริการผู้ป่วยในสังคมไทยต่อไป

Read More

คุณดวงเดือน เจริญจิตต์กุล มอบเงินบริจาคกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366)

 

คุณดวงเดือน  เจริญจิตต์กุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D3366) รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลศิริราช  วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาค สามารถศึกษาได้ที่  การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

Read More