บุคลากร>>เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 • Educator (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) 
 • เลขานุการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
 • Dr.Thatchanan Manopetkasam
 • ดร.ธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม
 • Email : thatcha2013@gmail.com
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Panchita Yokanit 
 • นางสาวพัณณ์ชิตา โยคะนิตย์
 • Email : punchita.yoa@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Mr.Ittipol Pongphanruam 
 • นายอิทธิพล พงษ์พรรณรวม
 • Email : ittipol.pon@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Pornchanok Pobundit 
 • นางสาวพรชนก โพธิ์บัณฑิตย์
 • Email : pornchanok.po@gmail.com
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Nuengruethai Diawsomboon 
 • นางสาวหนึ่งฤทัย เดี่ยวสมบูรณ์
 • Email : nuengruethai.dia@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Sirin Supatheerawong
 • นางสาวสิรินทร์  ศุภธีรวงศ์
 • Email : sirin.sup@mahidol.edu
 • Educator (นักวิชาการศึกษา)
 • Ms.Juthamas Siriwatsopon 
 • นางสาวจุฑามาศ  สิริวัฒน์โสภณ
 • Email : juthamas.sir@mahidol.edu
 • Medical Educational Technologist (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
 • Ms.Sutinar Paripunnapok 
 • นางสาวสุทินา  ปริปุณณโภค
 • Email : sutinar.par@mahidol.edu
 • Medical Educational Technologist (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
 • Mr.Pakpoom Manochatr 
 • นายภาคภูมิ มะโนชาติ
 • Email : pakpoom.man@mahidol.edu
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms. Jinjutha Phromjid
 • นางสาวจินต์จุฑา พรหมจิตต์
 • Email : jinjutha.vip@gmail.com 
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Mr.Wasan Sirichancharoenkul 
 • นายวสันต์ ศิริจั่นเจริญกุล
 • Email : wasan.sir@mahidol.ac.th
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms.Warunee Tongdee 
 • นางสาววารุณี ทองดี
 • Email : meenamamahuhu@gmail.com
 • General Service Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms.Somboon Klayboupun 
 • นางสาวสมบูรณ์ คล้ายบัวผัน
 • Email : koykini59@gmail.com
 • Supply Analyst (นักวิชาการพัสดุ)
 • Ms.Chitinipa Promyota 
 • นางสาวชิตินิภา พรหมโยธา
 • Email : som_u_ra@hotmail.com
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Ms. Phonpimon Soonsee
 • นางสาวพรภิมล ศูนย์ศรี
 • Email : nammon8@hotmail.com
 • Accountant (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 • Ms.Satida Yindeeroop
 • น.ส.สาธิดา ยินดีรูป
 • Email : punch_nate@hotmail.com
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • Mr.Veerachet Chompukot 
 • นายวีรเชษฐ์ ชมภูโกษฐ์
 • Email : veechet333333@gmail.com
 • General Administrator (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • นางกวิณณา เรืองปราชญ์
 • Mrs. Kawinna Ruangprach
 • Email : kawinna.mat@mahidol.edu
 • General Service officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • Ms.Pattharasuree Chakhanlaya 
 • นางสาวภัทรสุรีย์ จกัลยา
 • Email : -
 • General Service officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • Ms.Usanee Khreuaduangkum  
 • นางสาวอุษณีย์ เครือดวงคำ
 • Email : 
 • พนักงานทั่วไป
 • นางสวนีย์  ธนกรจิรทีปถ์ 
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางจรินทร์  ชั้นฉิมพลี
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางวนิดา  ทองหล่อ
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางสาวมยุรี   แซ่ลิ
 • Ms.Mayuree  Saeli
 • Email : -
 • พนักงานทั่วไป
 • นางอำพวรรณ  ปิ่นแก้ว
 • Email : -

ช่างและผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์

 • วิศวกร
 • Mr.Napachara Laralom 
 • นายณพชร ลาระลม
 • Email : -
 • ช่างรองเท้า
 • นายเอกชัย  จันทวงษ์
 • Email : -
 • ช่างรองเท้า
 • นายสมชนก  คำวิชิต
 • Email : -
 • ช่างขาเทียม
 • นายมานะ  พาชีเชาว
 • Email : -
 • ช่างขาเทียม
 • นายสหสัณห์  สุรินทร์
 • Email : -
 • ช่างขาเทียม
 • นายสุริยงค์  จันทร์วงษ์
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นางนงนภัส  พันธะไชย
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายวัชรพงศ์  เกียรติพงสา
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายนพรัตน์  จันทรมิตร
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายภาณุพงษ์  วิไลวงษ์
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายธนิก  ธนกรจิรทีปต์
 • Email : -
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายพงพันธ์  ตันเล
 • Email : 
 • ช่างอุปกรณ์เสริม
 • นายศราวุฒิ  สุ่มศิริ
 • Email : -
 • ช่างเทคนิค
  Mr.Phonphoj Nume
  นายพรพจน์ หนูมี
 • Email : -
 • ช่างเทคนิค
  นายเจษฎา   ประทีปทอง
 • Email : -
 • ช่างเทคนิค
 • Mr.Attapon  Noipan
 • นายอรรถพล   น้อยปั่น
 • Email :  fluksmallf7@gmail.com
 • ผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์
 • นายนรสร  ศุภฤกษ์
 • Email : -