บุคลากร >> อาจารย์ , ผู้ช่วยอาจารย์ และนักกายอุปกรณ์

อาจารย์ , ผู้ช่วยอาจารย์ และนักกายอุปกรณ์

 • Lecturer (อาจารย์)
 • Dr. Kazuhiko Sasaki
 • Email : kazuhiko.sas@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Dr.Gary Guerra Briseno
 • Email : gary.gue@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Sirirat Seng-iad 
 • นางสาวศิริรัตน์ เส้งเอียด
 • Email : sirirat.sen@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Jutamat Pinitlertsakun 
 • นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
 • Email : jutamat.pin@mahidol.edu
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Jutamanee Poonsiri 
 • นางสาวจุฑามณี ปุ่นศิริ
 • Email : jutamanee.poo@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Pitchaya Rayothee
 • นายพิชญะ ระโยธี
 • Email : pitchaya.ray@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Voraluck Prakotmongkol 
 • นางสาววรลักษณ์ ปรากฎมงคล
 • Email : voraluck.pra@mahidol.edu
 
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Nattapong Polharn 
 • นายณัฐพงษ์ พลหาญ
 • Email : nattapong.pol@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Sawitree Srithamboon 
 • นางสาวสาวิตรี ศรีทำบุญ
 • Email : sawitree.sri@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Prawina Sutdet 
 • นางสาวปวีณา สุดเดช
 • Email : prawina.sut@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Kwannate Permpool 
 • นางสาวขวัญเนตร เพิ่มพูล
 • Email : kwannate.per@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Thana Charoenvitvorakul 
 • นายธนา เจริญวิทย์วรกุล
 • Email : thana.chr@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Paporn Chokpitiboon 
 • นางสาวภาพร โชคปิติบูรณ์
 • Email : paporn.cho@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
  Ms.Sirikanya Nimyaem 
  นางสาวสิริกัญญา นิ่มแย้ม
  Email : sirikanya.nim@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Mr.Tullathorn Tullatharn 
 • นายตุลธร ตุลาธาร
 • Email : tullathorn.tul@mahidol.edu
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Nathanit  Jirapongpathai
 • นางสาวณัฎฐนิช จิรพงศ์ไผท
 • Email : nathanit.jir@mahidol.edu
 
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Khemisa Engmahassakul 
 • นางสาวเขมิสา เองมหัสสกุล
 • Email : eng.khemisa@gmail.com
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Yasmin Nutchanlong 
 • นางสาวยัสมีน นุชจำลอง
 • Email : nutchamlong.ym@gmail.com
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Chonthicha Chaemkhuntod 
 • นางสาวชลธิชา แช่มขุนทด
 • Email : chonthicha.cha@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Sarawanee Phaipol 
 • นางสาวศรวณีย์ ไผ่พูล
 • Email : sarawanee.pha@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Uthumporn Padungjaroen 
 • นางสาวอุทุมพร ผดุงเจริญ
 • Email : uthumporn.pad@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Thanakorn Thammakornsuksiri 
 • นางสาวธนกร ธรรมกรสุขศิริ
 • Email : thanakorn.thm@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Phatsawee Winyouvijit  
 • นางสาวพัสวี วิญญูวิจิตร
 • Email : phatsawee.win@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Yuparat  Premprasopchock
 • นางสาวยุพารัตน์  เปรมประสพโชค
 • Email : yuparat.pre@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Chotika  Suvipalawat
 • นางสาวโชติกา  สุวิปาลวัฒน์
 • Email : chotika.suv@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Marisa  Amattayakul
 • นางสาวมาริษา  อมาตยกุล 
 • Email : marisa.ama@mahidol.ac.th
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Wareerat  Petmunee
 • นางสาววารีรัตน์  เพชรมุณี
 • Email : wareerat.pet@mahidol.ac.th
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Mr.Aphinat Chirawattanaphan
 • นายอภินัทธ์ จิรวัฒนาพันธ์
 • Email : aphinat.chi@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Mathurin Rairat
 • นางสาวมธุริน รายรัตน์
 • Email : Mathurin.rai@mahidol.edu
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Hathaichanok Arunsaengsin
 • นางสาวหทัยชนก อรุณแสงศิลป์
 • Email : hathaichanok.aru@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • Ms.Pattaraporn Kongsatan
 • นางสาวภัทราภรณ์ กองสถาน
 • Email : Pattaraporn.kon@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • Ms.Saloottra Kla-arsa
 • นางสาวศลุตตรา กล้าอาษา
 • Email : Saloottra.kla@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • Ms.Phensuda Thaweephong
 • นางสาวเพ็ญสุดา ทวีพงษ์
 • Email : Phensuda.tha@mahidol.edu
 • Physical therapist (นักกายภาพบำบัด)
 • Ms.Paweena Eakwattanapol 
 • นางสาวปวีณา เอกวัฒนพล
 • Email : paweenahong34@gmail.com