บุคลากร >> คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • Director (ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร)
 • Assoc. Prof. Dr.Nisarat Opartkiattikul 
 • รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
 • Email : nisarat.opa@mahidol.ac.th
 • Deputy Director (รองผู้อำนวยการ) 
 • Assoc. Prof.Gulapar Srisawasdi 
 • รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
 • Email : gulapar@yahoo.com
 • Deputy Director (รองผู้อำนวยการ)
 • Assis. Prof.Navaporn Chadchavalpanichaya 
 • ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์
 • Email. drnavaporn@gmail.com
 • Deputy Director (รองผู้อำนวยการ)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Sasithon Sukthomya 
 • นางสาวศศิธร สุขถมยา
 • Email : sasithon.suk@mahidol.edu
 • Assistant Director of Policy & Planning                                        (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Mr.Thanatat Charatrungolan 
 • นายธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร
 • Email : thanatat.cha@mahidol.edu
 • Assistant Director of Student and Special Affairs                        (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Ms.Thanyaporn Rakbangboon
 • นางสาวธันยพร รักบางบูรณ์
 • Email : thanyaporn.rak@mahidol.edu
 • Assistant Director of Research (ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิจัย)
 • Lecturer (อาจารย์)
 • Dr.Manunchaya Samala
 • อ.ดร.มนัญชยา สามาลา
 • Email : manunchaya.saa@mahidol.edu
 • Assistant Director of Education (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษา)
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Sirintip Kaewtip
 • นางสาวศิรินทิพย์ แก้วทิพย์
 • Email : sirintip.kae@mahidol.edu
 • Assistant Director of Quality Development
 • (ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานพัฒนาคุณภาพ)
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Jutima Rattanakoch
 • นางสาวจุติมา รัตนคช
 • Email : jutima.rat@mahidol.edu
 •  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานบริการวิชาการ
 • Assistant lecturer (ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Ms.Pakwan Nualnim 
 • นางสาวพาขวัญ นวลนิ่ม
 • Email : pakwan.nal@mahidol.edu
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการ
 • CPO (นักกายอุปกรณ์)
 • Ms.Wichuda Siriphanyakamakul 
 • นางสาววิชชุดา สิริปัญญาเขมะกุล
 • Email : wichuda.sir@gmail.com