History Timeline TH

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

จุดกำเนิดโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ก่อนปีพุทธศักราช2500 วิทยาการด้านกายอุปกรณ์ของประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้า ทำให้คนพิการต้องเดินทางไปรับบริการที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวนและนายแพทย์ดำรง กิจกุศล จึงเดินทางไปศึกษาวิธีการทำแขนเทียมและขาเทียมจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเพื่อกลับมาพัฒนางานกายอุปกรณ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นงานกายอุปกรณ์ในประเทศไทย

6243650056_edf94ee258_o

ความร่วมมือ

 ปีพุทธศักราช 2544 มูลนิธินิปปอน ได้ร่วมมือกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งโครงการวิทยาลัยนักกายอุปกรณ์ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาการศึกษา ทางด้านกายอุปกรณ์ในระดับปริญญาตรี นับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของสาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเริ่มรับนักศึกษาในปี 2545

พระราชทานชื่อโรงเรียน

ในปีพุทธศักราช 2549 ทางหลักสูตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) พระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร”

หลักสูตรก่อนปริญญา

มุ่งผลิตบัณฑิตนักกายอุปกรณ์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ทั่วโลก โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรแบบเรียนทางไกลผสมผสานซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล  

โดยในปี พ.ศ 2552 หลักสูตรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society for Prosthetics and Orthotics) ในระดับสูงสุด

และในปี พ.ศ 2562 เป็นสถาบันแรกของโลกที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินในระดับ Professional Prosthetist and Orthotist และมีผลการประเมินระดับ Exemplary หรือดีเลิศในทุกด้าน 

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ร่วมด้วย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรหลังปริญญา

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของทวีปเอเชียและหลักสูตรที่สองของโลก รับนักศึกษาที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการทำงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและมีแบบแผน โดยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ 

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมถึงการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะและโดดเด่น มีประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อสังคมโลก รวมทั้งเป็น Education Hub ที่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

การวิจัย

โรงเรียนกายอุปกรณ์สนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับสถาบันทางการศึกษาทั่วโลก เช่น Texas A&M University San Antonio (USA), the University of Strathclyde (United Kingdom) and University of Groningen (Netherlands)

ความร่วมมือ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีความร่วมมือกับ SOL (Scandinavian Orthopaedics Laboratory) ประเทศสวีเดนเพื่อเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ หรือ CEPO ในปี พ.ศ 2560 เพื่อให้บริการด้านกายอุปกรณ์ จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความหลากหลาย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อและสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานได้

ยกระดับกายอุปกรณ์

ในปัจจุบันโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้ผลิตนักกายอุปกรณ์ไปทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกเพื่อรองรับการบริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับกายอุปกรณ์สู่ความเป็นเลิศ