News

ประกาศคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ เรื่องการให้บริการผู้ป่วย

เรียนทุกท่านโปรดทราบ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ขอจำกัดจำนวนการให้บริการผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ดังนี้

  • ขอเลื่อนนัดหมายของผู้ป่วยที่ไม่ใช่เคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน
  • เปิดให้บริการเฉพาะเคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

ทั้งนี้ของดให้บริการผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-419-3448 หรือ 02-419-3458 (ช่วงเวลา 8:30 – 15:30 น.)

Facebook: คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์สิรินธร โรงพยาบาลศิริราช

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *