SSPO

SSPO

, ,

ความประทับใจของศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ

มาฟังคำบอกเล่า ถึงความประทับใจของศิษย์เก่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ
ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้
.
Alumni of Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO) impression.
Become part of the postgraduate family
.
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
Read More

พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กับ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
MOU SI and SS

การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา photo by Nurulhusni Paramal

Read More

Double Doctoral Program MOA

The virtual Memorandum of Agreement (MOA)
with Niigata University of Health and Welfare, Japan
Double Doctoral Program MOA
On 22nd November 2021, 16:30 – 17:25 (GMT+7, Bangkok Time), the virtual Memorandum of Agreement (MOA) for Double Degree Doctoral Program in Prosthetics and Orthotics has been officially signed between the Sirindhorn School of Prosthetic and Orthotic (SSPO), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, and Graduate School of Health and Welfare, Niigata University of Health and Welfare, Japan.
Double Doctoral Program MOA
Prof. Prasit Wattanapha
In this event, Prof. Prasit Wattanapha, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, and Dr. Masatoyo Nishizawa, President of Niigata University of Health and Welfare, with respectful representatives from each university jointly signed and witnessed the virtual MOA signing ceremony together to create a strong cooperation in exchange and development of the P&O postgraduate education.
Double Doctoral Program MOA
This Doctoral Degree Program is the first double doctoral program in prosthetics and orthotics in the world !! The program is now open for the first batch.

 


For those who interest for an application,
please feel free to contact our postgraduate program for details
Email: simspoedu@gmail.com

Related Source:
Read More
,

Variety of athletics Another success of Thailand in Paralympic Games Tokyo 2020

Variety of athletics Another success of Thailand in Paralympic Games Tokyo 2020

Variety of athletics in Paralympic Tokyo 2020

Recently, You might have heard the good news from the Thai athletes in the Tokyo 2020 Paralympic Games about their victory by receiving 9 medals from the athletics race. ; therefore, we would like to illuminate about athletics in the Paralympics game.

There are six classifications in paralympic athletics, and each class divides into two types which are track (T) and field (F)

Category 1 vision impairment (T/F11-T/F13)or visually impaired is further subdivided into 3 types according to their ability to see.

Category 2 INTELLECTUAL IMPAIRMENT (T20/F20)There will be competitions in both running and throwing formats.

Category 3 COORDINATION IMPAIRMENTS (F31, T32/F32-T38/F38) such as those with cerebral palsy Palsy or people with traumatic brain injury This class will compete in the form of throwing long jump or running.

Category 4 SHORT STATURE (T40/F40, T41/F41) or short stature, divided into 2 types according to athlete’s height and proportion of their arms.

Category 5 LIMB DEFICIENCIES (T42/F42 – T46/F46, T47; T/F61-64) or those who have limb amputation both from surgery and congenital deficiency. There will be competitions in the form of throwing weights, high jumps, and running, and in this class, prosthetic legs or prosthetic arms are also used as an essential part.

CLASS 6 IMPAIRED MUSCLE POWER OR IMPAIRED RANGE OF MOVEMENT (T51-54; F51-57) or those with muscle weakness or limited mobility Athletes in this class will compete in wheelchairs such as Wheelchair racing or sitting on a specific chair for competitions in throwing chair competitions are categorized according to the ability of the muscles in each area to be used differently.

Source : International Paralympic committee

Read More

Easy Email Format to Contact your Teacher or School

How could I write an email to my lecturer ?

Some students of SSPO may never send an email to anyone before and feeling afraid how could I write an email to my lecturer?

Here we have a sample of easy email format for you.

Note:
1. Use student email to contact your teacher or school (Email: @student.mahidol.edu/@student.mahidol.ac.th)
2. Don’t forget the email topic!
3. Introducing yourself with your name and student ID or with additional details such as you are student of the class SIPOxxx or you are his/her student advisor.
4. The purpose of writing this email. For example, I’m contacting to meet you for the research topic. I’m not sure if you will be available on date xxxx time xxxx.
5. Best Regards with your name at the end
6. If you have an attachment, don’t forget to attach it.

 

More content on Facebook SSPO Thailand

Read More

Biomechanics

As we have already mentioned the importance of Physics to the Prosthetics and Orthotics (P&O), today, let’s give you an idea of the Biomechanics to the P&O studies.

Biomechanics is one of the applied sciences in Biophysics that studies force and its effect on living beings. Biomechanics scientific principle has utilized in expansive professional practices, e.g., medicine, engineering, sport, rehabilitation including P&O, etc.

Biomechanics in P&O focuses on studying the efficiency of the external device to the patient in both clinical practice and research development.
As there are many sub-disciplines in Biomechanics, the most account in P&O is the study of the movement of definite objects (Rigid body) or ‘our body’.

Prosthetists and Orthotists must study a variety of biomechanics sub-topics such as Gait biomechanics, Spine biomechanics, Muscle biomechanics, especially the biomechanics for each prosthesis and orthosis device.

Read More

Physics in Prosthetic and Orthotic

Do you know why prosthetist and orthotist have to study physics?

As we all know, physics is a science that deals with studying the natural behaviour of living things, matter, energy, and physical changes. However, Physics has a comprehensive course scope. Several sub-disciplines have been applied to learning prostheses, so prosthodontists should understand how each device works and used it as basic knowledge in the development of orthotics as well,
for example.

1. Kinetic study
2. Kinematic study
3. Sequential muscular activity study
4. Energetic study, etc.

Read More

The mind-controlled Prosthetic Arm

In 2018, there was a report about the first person who lives with the trial of the mind-controlled prosthetic arm developed by the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. It is a mechanical arm that can control movement through thought which will respond to various controls. This prosthetic arm is attached to a surgically implanted metal piece into the user’s humerus. Its responsiveness is close to the true-to-life human arm; however, there are also disadvantages in that the operator of the prosthetic arm must not come into contact with water and must not drive. Technology nowadays can take prostheses far beyond what we can imagine. Although they are still in the experimental stage, we hope to see more of these devices to help all people with disabilities return to life functioning correctly and live happily.

Ref : https://futurism.com/mind-controlled-robotic-arm-johnny…
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php…
https://innoversity.masci.or.th/?p=23159

Read More