WPBookList Book Post 0 Comments

20.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม ฝึกให้ดูแลตนเอง

WPBookList Book Post 0 Comments

19.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้

WPBookList Book Post 0 Comments

18.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า การป้องกันการบาดเจ็บและการผิดรูปของมือและเท้า

WPBookList Book Post 0 Comments

17.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามรถทำได้

WPBookList Book Post 0 Comments

16.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการติดของข้อและลดปวด

WPBookList Book Post 0 Comments

15.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ฝึกผู้ที่มีอาการปวดหลังให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

WPBookList Book Post 0 Comments

14.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง

WPBookList Book Post 0 Comments

13.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ฝึกการเคลื่อนที่

WPBookList Book Post 0 Comments

12.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ฝึกจากท่านั่งไปท่ายืน

WPBookList Book Post 0 Comments

11.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ฝึกพลิกตะแคงตัวและลุกขึ้นนั่ง