การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา Development and Validation of Research Instruments: Psychometric Properties

WPBookList Book Post 0 Comments
DO NOT DELETE

การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา Development and Validation of Research Instruments: Psychometric Properties

Author: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
Pages:
Category:
Publisher:
Subject:
Country:
Publication Date:
Notes
RE0045