หน้าแรก

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต(นานาชาติ)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(ทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตร นานาชาติ)

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1