ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > หลักสูตร
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
 

 

 

For more Information click

 

 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Prosthetic and Orthotic Programme
๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Prosthetics and Orthotics
ชื่อย่อ กอ.บ.
  B.PO.
๓. หลักสูตร
    ๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๐  หน่วยกิต
    ๒ โครงสร้างหลักสูตร    
        (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๑  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาภาษา  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    
               (ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) ๑๐  หน่วยกิต
        (๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๔  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    
               (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ)  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกายอุปกรณ์  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๔  หน่วยกิต
        (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  หน่วยกิต
 
     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๑ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  มมศท ๑๐๑   การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
  MUGE 101   General Education for Human Development 2 (1-2-3)
  มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
  MUGE 102   Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
  มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
  MUGE 103   Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)
  สมสค ๑๔๔   หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 144   Priniple of Communication 2 (2-0-4)
  สมมน ๑๑๒   พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)
  SHHU 112   Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4)

     กลุ่มวิชาภาษา

๙ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
  LATH 100   Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๓   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  LAEN 103   English Level 1 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๔   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  LAEN 104   English Level 2 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๕   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  LAEN 105   English Level 3 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๖   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  LAEN 106   English Level 4 3 (2-2-5)
#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (placement test)
 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) ๑๐ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  วทคม ๑๑๒   เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
  SCCH 112   General Chemistry 3 (3-0-6)
  วทชว ๑๑๖   ชีววิทยาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
  SCBI 116   Introductory Biology 2 (2-0-4)
  วทฟส ๑๕๙   ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
  SCPY 159   Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6)
  วทคณ ๑๘๒   สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
  SCMA 182   Statistics for Health Science 2 (2-0-4)
 
     ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๔ หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๕ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  วทคณ ๑๑๐   แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔)
  SCMA 110   Calculus 2 (2-0-4)
  วทฟส ๑๑๐   ปฏิบัติการฟิสิกข์ทั่วไป ๑(๐-๓-๑.๕)
  SCCH 110   General Physics Laboratory 1 (0-3-1.5)
  วทชว ๑๑๗   หลักมูลของชีวิต ๒(๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)
  SCBI 117   Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75)
*๒ รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ๑ หน่วยกิต วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกว ๒๑๙   กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗)
  SIAN 219   Anatomy 4 (3-2-7)
  ศรสร ๒๑๙   สรีรวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 212   Physiology 2 (2-0-4)
  ศรพย ๒๑๑   พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕)
  SIPO 213   Pathology 3 (2-2-5)
  ศรกอ ๒๑๗   ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 217   Biomechanics 1 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๒๑๘   ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 218   Biomechanics 2 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๒๑๙   เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 219   Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๒๓   กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๓ (๒-๒-๕)
  SIPO 323   Research Process in Prosthetics and Orthotics 3 (2-2-5)
  ศรกอ ๔๑๕   พื้นฐานด้านจิตวิทยา และ จิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
  SIPO 415   Basic Psychology and Psychiatry 1 (1-0-2)
     กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกายอุปกรณ์ ๖ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกอ ๑๒๒   บทนำกายอุปกรณ์ ๑ ๓ (๒-๒-๔)
  SIPO 122   Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3 (2-2-5)
  ศรกอ ๒๒๒   บทนำกายอุปกรณ์ ๒ ๓ (๑–๖-๕)
  SIPO 222   Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3 (1-6-5)
     กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๔ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกอ ๒๓๑   กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 231   Orthotics 1 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๒๓๔   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 234   Orthotic Practice I 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๒๔๓   กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 243   Prosthetics 1 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๒๔๔   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 244   Prosthetic Practice 1 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๒๕๒   กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 252   Clinical Orthotics and Prosthetics 1 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๒๔   กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 324   Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๒๕   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์แขน ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 325   Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๓๕   กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 335   Orthotics 2 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๓๖   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 336   Orthotic Practice 2 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๓๗   กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 337   Orthotics 3 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๓๓๘   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 338   Orthotic Practice 3 3 (0-4@-20)
  ศรกอ ๓๔๓   กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 343   Prosthetics 2 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๔๔   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 344   Prosthetic Practice 2 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๕๕   กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 355   Clinical Orthotics and Prosthetics 2 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๕๖   กายอุปกรณ์คลินิก ๓ 4 (0-6@-20)
  SIPO 356   Clinical Orthotics and Prosthetics 3 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๕๗   ประสบการณ์คลินิก ๑ ๓ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 357   Clinical Experience 1 3 (0-4@-20)
  ศรกอ ๓๕๓   กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 353   Clinical Orthotics and Prosthetics 3 4 (0-4@-20)
  ศรกอ ๔๒๑   โครงการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๒ (๐-๒@-๒๐)
  SIPO 421   Research Project in Prosthetics and Orthotics 2 (0-2@-20)
  ศรกอ ๔๒๒   บริหารและการจัดการด้านกายอุปกรณ์ ๑ (๑-๐-๒)
  SIPO 422   Administation and Management in Prothetics and Orthotics 1 (1-0-2)
  ศรกอ ๔๓๔   กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๓ (๑-๒@-๒๐)
  SIPO 434   Orthotic Advance 3 (1-2@-20)
  ศรกอ ๔๔๔   กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 444   Prosthetics 3 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๔๔๕   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 445   Prosthetic Practice 3 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๔๔๖   กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๓ (๑-๒@-๒๐)
  SIPO 446   Prosthetic Advance 3 (1-2@-20)
  ศรกอ ๔๕๔   กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 454   Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4 (0-4@-20)
  ศรกอ ๔๕๕
  ประสบการณ์คลินิก ๒ ๓ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 455   Clinical Experience 2 3 (0-4@-20)
  ศรกอ ๔๕๖   ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๕@-๒๐)
  SIPO 456   Clinical Experience 3 4 (0-5@-20)
 
<
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือก (ช่วงที่ ๑, ๒ และ ๓) ๖ หน่วยกิต#๓
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกอ ๔๑๖   การตัดเย็บรองเท้า ๒ (๐-๒@-๒๐)
  SIPO 416   Shoe Making 2 (0-2@-20)
  สมมน ๑๒๕   จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
  SHHU 125   Professional Code of Ethics 2 (2-0-4)
  สมสศ ๒๕๐   กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 250   Public Health Laws & Regulations 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๔๑๗   เวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติ ๒ (๐-๒@-๒๐)
  SIPO 417   Applied Psychology 2 (2-0-4)
  ศรกจ ๔๑๘   ประสบการณ์กายอุปกรณ์ ๒ (๐-๒@-๒๐)
  SIPO 418   Prosthetic and Orthotic Experience 2 (2-0-4)
 
    #๓ เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสถานที่ศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความสนใจและเป็นรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
   ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควร รวม ๖ หน่วยกิต
 
   ๔ แผนการศึกษา
 
tr vAlign ="center"> tr vAlign ="center">
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศศภท   ๑๐๐ ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๐ (๐-๐-๐)*
LATH   100 Art of Using Thai Language in Communication 0 (0-0-0)
ศศภอ   ๑๐๓ - ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ,๒, ๓ ๓ (๒-๒-๕)*
LAEN   103-105 English Level 1,2,3 3 (2-2-5)*
มมศท   ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)*
MUGE   101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)*
มมศท   ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๐ (๐-๐-๐)*
MUGE   102 Social Studies for Human Development 0 (0-0-0)*
มมศท   ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)*
MUGE   103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)*
วทคณ   ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๒-๕)
SCMA   110 Calculus 2 (2-2-5)
วทคม    ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
SCCH   112 General Chemistry 3 (3-0-6)
วทชว   ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
SCBI    116 Introductory Biology 2 (2-0-4)
วทชว   ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒ (๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)
SCBI    117 Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75)
ศรกอ    ๑๒๒ กายอุปกรร์ขั้นแนะนำ ๑ ๓ (๒-๔-๕)
SIPO   122 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3 (2-4-5)
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (๒-๐-๔)
XXX   XXX Elective 2 (2-0-4)
    รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
 

หมายเหตุ
* รายวิชานี้เรียน
ตลอดปีการศึกษา
**อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวิชาเลือก

21 credits**

 

ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศศภอ   ๑๐๔ - ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒,๓,๔ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN   104-106 AREN 103-108 English Level I-VI 3 (2-2-5)
มมศท   ๑๐๓ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)*
MUGE   103 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)*
มมศท   ๑๐๑ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๐ (๐-๐-๐)*
MUGE   101 Arts and Science for Human Development 0 (0-0-0)*
ศศภท   ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)*
LATH   100 Art and Science for Human Development 3 (2-2-5)*
วทคณ   ๑๘๒ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA   182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4)
วทฟส   ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑.๕)
SCPY   110 Geneal Physics Laboratory 1 (0-3-1.5)
วทฟส   ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY   159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6)
สมมน   ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)
SHHU   112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4)
สมสค    ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
SHSS   144 Principle of Communication 2 (2-0-4)
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี 2 (2-0-4)
XXX   XXX Elective 2 (2-0-4)
    รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
      21 credits
 
 

หมายเหตุ
* รายวิชานี้เรียน
ตลอดปีการศึกษา
**อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวิชาเลือก

 
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ   ๒๑๙ กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗)
SIPO   219 Anatomy 4 (3-2-7)
ศรสร    ๒๑๙ สรีรวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   219 Physiology 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๒๑๗ ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   217 Biomechanics 1 2 (2-0-4)
ศรกอ   ๒๑๘ ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   218 Biomechanics 2 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๒๑๙ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   219 Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๒๒๒ กายอุปกรณ์ขั้แนะนำ ๒ ๓ (๑-๖-๕)
SIPO   222 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3 (1-6-5)
ศรกอ    ๒๒๑ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕)
SIPO   221 Pathology 3 (2-2-5)
    รวมหน่วยกิต ๑๙ หน่วยกิต
      19 credits
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๒๓๓ กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   233 Orthotics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๒๓๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   234 Orthotic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๒๔๓ กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   243 Prosthetics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๒๔๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   244 Prosthetic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๒๕๒ กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   252 Clinical Orthotic and Prosthetic ๑ 4 (0-4@-20)
    รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
      18 credits
 
'
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๓๒๓ กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   323 Research Process in Prosthetics and Orthotics 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๓๓๕ กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   335 Orthotics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๓๓๖ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   336 Orthotic Practice 22 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๓๔๓ กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   343 Prosthetics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๓๔๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔ (๐-๕@-๒๐)
SIPO   344 Prosthetic Practice 2 4 (0-5@-20)
ศรกอ    ๓๕๕ กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   355 Clinical Orthotic and Prosthetic 2 4 (0-4@-20)
    รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต
      20 credits
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๓๒๔ กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   324 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๓๒๕ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์แขน ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   325 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4 (0-6@-20)
ศรกอ   ๓๓๗ กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   337 Orthotics 3 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๓๓๘ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   338 Orthotic Practice 3 3 (0-4@-20)
ศรกอ    ๓๕๖ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   356 Clinical Orthotic and Prosthetic 3 4 (0-4@-20)
ศรกอ    ๓๕๗ ประสบการณ์คลินิก ๑ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   357 Clinical Experience 1 4 (0-6@-20)
    รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต
      20 credits
 
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๔๒๖ พื้นฐานด้านจิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
SIPO   426 Busic Psychology and Psychiatry 1 (1-0-2)
ศรกอ    ๔๔๔ กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   444 Prosthetics 3 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๔๒๒ บริหารและการจัดการด้านกายอุปกรณ์ ๑ (๑-๐-๒)
SIPO   422 Administration and management in Prosthetics & Orthotics 1 (1-0-2)
ศรกอ    ๔๔๕ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   445 Prosthetic Practice 3 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๔๕๔ กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   454 Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4 (0-4@-20)
SIPO   ๔๕๕ ประสบการณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๕@-๒๐)
ศรกอ    455 Clinical Experience 2 4 (0-5@-20)
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (0-๒@-๒๐)
XXX   XXX Elective 2 (0-2@-20)
    รวมหน่วยกิต ๑๙ หน่วยกิต
  **อาจเปลี่ยนแปลงตามวิชาเลือก   19 credits**
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ   ๔๓๔ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง (๑-๒@-๒๐)
SIPO   434 Orthotic Advance 3 (1-2@-20)
ศรกอ   ๔๔๖ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง (๑-๒@-๒๐)
SIPO   446 Prosthetic Advance 3 (1-2@-20)
ศรกอ   ๔๒๑ โครงการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๒ (๐-๒@-๒๐)
SIPO   421 Research Project in Prosthetics and Orthotics 2 (0-2@-20)
ศรกอ   ๔๕๖ ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   456 Clinical Experience 3 4 (0-6@-20)
    รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต
      12 credits
 
 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700, โทรศัพท์. 0-2419-3435-40