ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
เวบบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วิทยาเขต
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > หลักสูตร
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Prosthetic and Orthotic Programme
๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Prosthetics and Orthotics
ชื่อย่อ กอ.บ.
  B.PO.
๓. หลักสูตร
    ๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๓  หน่วยกิต
    ๒ โครงสร้างหลักสูตร    
        (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๐  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาภาษา  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    
               (ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) ๑๑  หน่วยกิต
        (๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๗  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    
               (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ)  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๐  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกายอุปกรณ์  หน่วยกิต
             • กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๕  หน่วยกิต
        (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  หน่วยกิต
 
     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๐ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  กจสว ๑๐๑   การบริหารงานและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
  MGID 101   Administration and General Management 3 (3-0-6)
  มมศท ๑๐๑   การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
  MUGE 101   General Education for Human Development 2 (1-2-3)
  มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
  MUGE 102   Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
  มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
  MUGE 103   Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)
     กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) #๑
  ARTH 100   Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๓   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  AREN 103   English Level 1 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๔   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  AREN 104   English Level 2 3 (2-2-5)
#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (placement test)
 
  ศศภอ ๑๐๕   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  AREN 105   English Level 3 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๖   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  AREN 106   English Level 4 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๗   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  AREN 107   English Level 5 3 (2-2-5)
  ศศภอ ๑๐๘   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๖ ๓ (๒-๒-๕) #๑
  AREN 108   English Level 6 3 (2-2-5)
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) ๑๑ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  วทคม ๑๑๒   เคมีทั่วไป *๒ ๓ (๓-๐-๖)
  SCCH 112   General Chemistry 3 (3-0-6)
  วทชว ๑๑๖   ชีววิทยาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
  SCBI 116   Introductory Biology 2 (2-0-4)
  วทคพ ๑๕๕   การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
  SCCS 155   Microcomputer Application 3 (3-0-6)
  วทฟส ๑๕๙   ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
  SCPY 159   Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6)
  วทคณ ๑๘๒   สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
  SCMA 182   Statistics for Health Science 2 (2-0-4)
 
     ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๗ หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๗ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  วทคณ ๑๑๐   แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔)
  SCMA 110   Calculus 2 (2-0-4)
  วทคม ๑๑๒   เคมีทั่วไป *๒ ๓ (๓-๐-๖)
  SCCH 112   General Chemistry 3 (3-0-6)
  วทชว ๑๑๗   รากฐานของชีวิต ๒(๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)
  SCBI 117   Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75)
  วทฟส ๑๑๐   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ๑ (๐-๓-๑.๕)
  SCPY 110   Physics Laboratory I 1 (0-3-1.5)
*๒ รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ๑ หน่วยกิต วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๐ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกอ ๒๑๑   กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗)
  SIPO 211   Anatomy 4 (3-2-7)
  ศรกอ ๒๑๒   สรีรวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 212   Physiology 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๒๑๓   พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕)
  SIPO 213   Pathology 3 (2-2-5)
  ศรกอ ๒๑๔   ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 214   Biomechanics 1 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๒๑๕   ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 215   Biomechanics 2 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๒๑๖   เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 216   Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๑๑   กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๓ (๒-๒-๕)
  SIPO 311   Research Process in Prosthetics and Orthotics 3 (2-2-5)
  ศรกอ ๔๑๒   จิตวิทยาคลินิก ๑ (๑-๐-๒)
  SIPO 412   Clinical Psychology 1 (1-0-2)
     กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกายอุปกรณ์ ๕ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกอ ๑๒๑   บทนำกายอุปกรณ์ ๑ ๒ (๑-๔-๔)
  SIPO 121   Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 2 (1-4-4)
  ศรกอ ๒๒๑   บทนำกายอุปกรณ์ ๒ ๓ (๑–๖-๕)
  SIPO 221   Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3 (1-6-5)
     กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๕ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  ศรกอ ๒๓๑   กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 231   Orthotics 1 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๒๓๒   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 232   Orthotic Practice I 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๒๔๑   กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 241   Prosthetics 1 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๒๔๒   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 242   Prosthetic Practice 1 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๒๕๑   กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 251   Clinical Orthotics and Prosthetics 1 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๒๑   กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 321   Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๒๒   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์แขน ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 322   Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๓๑   กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 331   Orthotics 2 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๓๒   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 332   Orthotic Practice 2 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๓๓   กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔)
  SIPO 333   Orthotics 3 2 (2-0-4)
  ศรกอ ๓๓๔   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 334   Orthotic Practice 3 3 (0-4@-20)
  ศรกอ ๓๔๑   กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 341   Prosthetics 2 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๓๔๒   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 342   Prosthetic Practice 2 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๕๑   กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 351   Clinical Orthotics and Prosthetics 2 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๓๕๒   ประสบการณ์คลินิก ๑ ๓ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 352   Clinical Experience 1 3 (0-4@-20)
  ศรกอ ๓๕๓   กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 353   Clinical Orthotics and Prosthetics 3 4 (0-4@-20)
  ศรกอ ๓๕๔   ประสบการณ์คลินิก ๒ ๓ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 354   Clinical Experience 2 3 (0-4@-20)
  ศรกอ ๔๓๓   กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๔ (๒-๒@-๒๐)
  SIPO 433   Orthotic Advance 4 (2-2@-20)
  ศรกอ ๔๔๑   กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖)
  SIPO 441   Prosthetics 3 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๔๔๒   ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
  SIPO 442   Prosthetic Practice 3 4 (0-6@-20)
  ศรกอ ๔๔๓   กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๔ (๒-๒@-๒๐)
  SIPO 443   Prosthetic Advance 4 (2-2@-20)
  ศรกอ ๔๕๑   กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๔@-๒๐)
  SIPO 451   Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4 (0-4@-20)
  ศรกอ ๔๕๒   ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๕@-๒๐)
  SIPO 452   Clinical Experience 3 4 (0-5@-20)
  ศรกอ ๔๕๓   ประสบการณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๕@-๒๐)
  SIPO 453   Clinical Experience 4 4 (0-5@-20)
 
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือก (ช่วงที่ ๑, ๒ และ ๓) ๖ หน่วยกิต#๓
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
  วทคพ ๑๐๑   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ๓ (๓-๐-๖)
  SCCS 101   Computer Programming I 3 (3-0-6)
  ศศพฐ ๑๔๗   จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖)
  AREE 147   Psychology for Better Life 3 (3-0-6)
  ศรกอ ๔๑๓   การตัดเย็บรองเท้า ๒ (๐-๒@-๒๐)
  SIPO 413   Shoe Making 2 (0-2@-20)
  ศรกอ ๔๑๔   เวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติ ๒ (๐-๒@-๒๐)
  SIPO 414   Rehabilitation Practice 2 (0-2@-20)
  สมมศ ๑๐๖   ศิลปวิจักษณ์ ๒ (๒-๐-๔)
  SHHU 106   Art Appreciation 2 (2-0-4)
  สมสค ๑๐๗   สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 107   Society and Health 2 (2-0-4)
  สมสค ๑๐๘   ระบบกฎหมายไทย ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 108   Thai Legal System 2 (2-0-4)
  สมสค ๑๐๙   บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 109   Integration of Thai Politics and law 2 (2-0-4)
  สมมศ ๑๑๒   พลวัติของกลุ่ม ๒ (๒-๐-๔)
  SHHU 112   Group Dynamics 2 (2-0-4)
  สมสค ๑๑๒   ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 112   Life Skill of Modern Living 2 (2-0-4)
  สมสศ ๑๒๕   หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 125   Introduction to Political Science and Thai Politics 2 (2-0-4)
  สมมน ๑๒๕   จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
  SHHU 125   Professional Code of Ethics 2 (2-0-4)
  สมสศ ๑๓๐   หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 130   Principles of Economics 2 (2-0-4)
  สมสศ ๑๓๕   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 135   Health Economics 2 (2-0-4)
  สมสค ๑๔๐   จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 140   General Psychology 2 (2-0-4)
  สมสค ๑๔๔   หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 144   Principle of Communication 2 (2-0-4)
  สมสศ ๒๕๐   กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔)
  SHSS 250   Public Health Laws & Regulations 2 (2-0-4)
  สมตน ๓๐๖   จิตวิทยาประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔)
  SHCE 306   Applied Psychology 2 (2-0-4)
  ศศภจ ๑๗๑   ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕)
  ARCH 171   Chinese I 3 (2-2-5)
  ศศภจ ๑๗๒   ภาษาจีน ๒ ๓ (๒-๒-๕)
  ARCH 172   Chinese II 3 (2-2-5)
  ศศภฝ ๑๔๑   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕)
  ARFR 141   Elementary French I 3 (2-2-5)
  ศศภฝ ๑๔๒   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕)
  ARFR 142   Elementary French II 3 (2-2-5)
  ศศภญ ๑๖๑   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕)
  ARJP 161   Elementary Japanese I 3 (2-2-5)
  ศศภญ ๑๖๒   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕)
  ARJP 162   Elementary Japanese I 3 (2-2-5)
  วศสว ๑๐๑   ดนตรีวิจักษณ์ ๒ (๑-๒-๓)
  MSID 101   Music Appreciation 2 (1-2-3)
  วศสว ๑๐๒   ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑)
  MSID 102   Chorus 1 (0-2-1)
  ศพสต ๑๐๑   การแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ๓ (๓-๐-๖)
  MURP 101   Conflict Transformation by Peaceful Means 3 (3-0-6)
 
    #๓ เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสถานที่ศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความสนใจและเป็นรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
   ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควร รวม ๖ หน่วยกิต
 
   ๔ แผนการศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศศภท   ๑๐๐ ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
ARTH   100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)
ศศภอ   ๑๐๓ - ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ - ๖ ๓ (๒-๒-๕)
AREN   103-108 AREN 103-108 English Level I-VI 3 (2-2-5)
มมศท   ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE   101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
วทคณ   ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๒-๕)
SCMA   110 Calculus 2 (2-2-5)
วทคม    ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
SCCH   112 General Chemistry 3 (3-0-6)
วทชว   ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
SCBI    116 Introductory Biology 2 (2-0-4)
วทชว   ๑๑๗ รากฐานของชีวิต ๒ (๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)
SCBI    117 Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75)
ศรกอ    ๑๒๑ บทนำกายอุปกรณ์ ๑ ๒ (๑-๔-๔)
SIPO   121 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 2 (1-4-4)
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (๒-๒-๐)
XXX   XXX Elective 2 (2-2-0)
    รวมหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิต
      22 credits
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศศภอ   ๑๐๓ - ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ - ๖ ๓ (๒-๒-๕)
AREN   103-108 AREN 103-108 English Level I-VI 3 (2-2-5)
มมศท   ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
MUGE   102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
มมศท   ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE   103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)
กจสว   ๑๐๑ การบริหารงานและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
MGID   101 Administration and General Management 3 (3-0-6)
วทคพ   ๑๕๕ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
SCCS   155 Microcomputer Application 3 (3-0-6)
วทคณ   ๑๘๒ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA   182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4)
วทฟส   ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑.๕)
SCPY   110 Physics Laboratory 1 1 (0-3-1.5)
วทฟส   ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY   159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6)
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี 2 (2-0-4)
XXX   XXX Elective 2 (2-0-4)
    รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
      21 credits
 
   หมายเหตุ #อาจเปลี่ยนแปลงตามวิชาเลือก
 
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ   ๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗)
SIPO   211 Anatomy 4 (3-2-7)
ศรกอ    ๒๑๒ สรีรวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   212 Physiology 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๒๑๔ ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   214 Biomechanics 1 2 (2-0-4)
ศรกอ   ๒๑๕ ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   215 Biomechanics 2 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๒๑๖ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   216 Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๒๒๑ บทนำกายอุปกรณ์ ๒ ๓ (๑-๖-๕)
SIPO   221 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3 (1-6-5)
    รวมหน่วยกิต ๑๖ หน่วยกิต
      16 credits
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ   ๒๑๓ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒ -๕)
SIPO   213 Pathology 3 (2-2-5)
ศรกอ    ๒๓๑ กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   231 Orthotics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๒๓๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   232 Orthotic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๒๔๑ กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   241 Prosthetics 1 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๒๔๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   242 Prosthetic Practice 1 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๒๕๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   251 Clinical Orthotic and Prosthetic ๑ 4 (0-4@-20)
    รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
      21 credits
 
'
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๓๑๑ กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ ๓ (๒-๒-๕)
SIPO   311 Research Process in Prosthetics and Orthotics 3 (2-2-5)
ศรกอ    ๓๓๑ กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   331 Orthotics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๓๓๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   332 Orthotic Practice 22 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๓๔๑ กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   341 Prosthetics 2 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๓๔๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   342 Prosthetic Practice 2 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๓๕๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   351 Clinical Orthotic and Prosthetic 2 4 (0-4@-20)
    รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
      21 credits
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๓๒๑ กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   321 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๓๒๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์แขน ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   322 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4 (0-6@-20)
ศรกอ   ๓๓๓ กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔)
SIPO   333 Orthotics 3 2 (2-0-4)
ศรกอ    ๓๓๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   334 Orthotic Practice 3 3 (0-4@-20)
ศรกอ    ๓๕๒ ประสบการณ์คลินิก ๑ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   352 Clinical Experience 1 3 (0-4@-20)
ศรกอ    ๓๕๓ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   353 Clinical Orthotic and Prosthetic 3 4 (0-4@-20)
ศรกอ    ๓๕๔ ประสบการณ์คลินิก ๒ ๓ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   354 Clinical Experience 2 3 (0-4@-20)
    รวมหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิต
      22 credits
 
ภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ    ๔๑๒ จิตวิทยาคลินิก ๑ (๑-๐-๒)
SIPO   412 Clinical Psychology 1 (1-0-2)
ศรกอ    ๔๔๑ กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖)
SIPO   441 Prosthetics 3 3 (3-0-6)
ศรกอ    ๔๔๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔ (๐-๖@-๒๐)
SIPO   442 Prosthetic Practice 3 4 (0-6@-20)
ศรกอ    ๔๕๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๔@-๒๐)
SIPO   451 Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4 (0-4@-20)
SIPO   ๔๕๒ ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔ (๐-๕@-๒๐)
ศรกอ    452 Clinical Experience 3 4 (0-5@-20)
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (0-๒@-๒๐)
XXX   XXX Elective 2 (0-2@-20)
    รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
      18 credits
ภาคการศึกษาที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   
 
ศรกอ   ๔๓๓ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๔ (๒-๒@-๒๐)
SIPO   433 Orthotic Advance 4 (2-2@-20)
ศรกอ   ๔๔๓ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๔ (๒-๒@-๒๐)
SIPO   443 Prosthetic Advance 4 (2-2@-20)
ศรกอ   ๔๕๓ ประสบการณ์คลินิก ๔ ๔ (๐-๕@-๒๐)
SIPO   453 Clinical Experience 4 4 (0-5@-20)
    รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต
      12 credits
 
 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700, โทรศัพท์. 0-2419-3435-40